Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม อบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 10 ประจำปี 2564 (อบรมออนไลน์)

{fastsocialshare}

   วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร " การช่วยเหลือปฐมพยาบาลฯ (ออนไลน์) รุ่นที่ 9 ประจำปี 2564 " ให้แก่ผู้ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถลดความรุนแรงของการแบบเจ็บที่เกิดขึ้น โดยปรับวิธีการอมรบให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
.
สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ (ออนไลน์) สามารถดูได้ที่ https://train.poh-v.org/apply หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร #สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418 ต่อแผนกศูนย์ฝึกอบรม (ภายในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00 -16.00 น.)

{fastsocialshare}

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-15.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการสอบภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Basic CPR And AED)" รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16 ประจำปี 2564 ซึ่งผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎี (ออนไลน์) มาก่อนหน้านี้แล้ว โดยมี คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรให้แก่ผู้เข้าอบรม ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
การจัดสอบภาคปฏิบัติในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม, เว้นระยะห่าง, ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา)

{fastsocialshare}

   วันที่ 26 สิงหาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน (ออนไลน์) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและอาสาสมัคร ได้เรียนรู้และทบทวนข้อมูลการช่วยเหลือปฐมพยาบาลฯ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งการประเมินอาการก่อนการเข้าช่วยเหลือ การปฐมพยาบาล รวมถึงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ฯลฯ
.
การเปิดอบรมออนไลน์ของแผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ถือเป็นการลดความแออัดในการเข้าอบรมเป็นกลุ่ม ลดการแพร่ระบาดของโควิด-19
.
สนใจอบรมหลักสูตรต่างๆ ดูเพิ่มเติมที่ https://train.poh-v.org/apply/train หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418 ต่อ แผนกศูนย์ฝึกอบรม (ภายในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.)

{fastsocialshare}

     วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 - 15.00 น. คุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกกอบรมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย จัดสอบภาคปฏิบัติให้แก่อาสาสมัครที่เรียนหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)" พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่จบหลักสูตร ในรุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 โดยแบ่งผู้เข้าสอบออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. และ ช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 11.40 น. คุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคินชีพ (CPR) ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ "สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล" โดยสถานีตำรวจนครบาลประเวศ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ตลอดจนเป็นเครือข่ายในกิจการของตำรวจ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week