Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (20 มีนาคม พ.ศ. 2567) เวลา 09.00 น. -16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม นำโดย คุณถาวร พาเชื้อ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567 ให้แก่อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป จำนวน 53 คน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ในการเข้าช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน การประเมินความปลอดภัยของตนเองและผู้เจ็บป่วย รวมถึงให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษาะในการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมสอบประเมินวัดผลการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมี เจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันที่ 1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดย คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การกู้ภัยเบื้องต้น (Basic Rescue Course : BRC)" รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 46 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หลักสูตรที่ใช้อบรมได้แก่ ระบบบัญชาการเหตุการณ์เบื้องต้น จรรยาบรรณกู้ภัย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การตรวจสอบโครงสร้างอาคารและความเสียหายจากอาคารถล่ม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง เทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย ฯลฯ พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่พิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัคร กู้ภัยของมูลนิธิฯ โดยมี วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยนาท
  อาสาสมัครท่านใดมีความประสงค์ขอภาพการรับมอบใบประกาศนียบัตร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกฝึกอบรมครับ

{fastsocialshare}

   วันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม นำโดย คุณถาวร พาเชื้อ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรฟื้นฟูการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567 ให้แก่อาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อทำให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความปลอดภัยสูงสุด ลดการเกิดอุบัติเหตุขณะออกปฏิบัติการ และเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการขับขี่ การป้องกันอุบัติเหตุ และแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และเพื่อให้มีเจตคติและจิตสำนึกที่ดีในการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ โรงเรียนไอดี ไดร์ฟเวอร์ สาขาลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

{fastsocialshare}

   วันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดยคุณทวีปวิน หนูบำรุงค์"พนักงานขับรถพยาบาลและการขับขี่ปลอดภัย" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2566 ให้แก่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกและมีทัศนคติที่ดีในการขับรถฉุกเฉิน/รถพยาบาล เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถและผู้อื่น ณ โรงเรียนไอดี ไดร์ฟเวอร์ ลำลูกกา คลอง 12 จังหวัดปทุมธานี

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม จัดอบรม หลักสูตร "การผจญเพลิงขั้นสูง" รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้แก่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ ศูนย์ฝึกแอนตี้ไฟร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาสาสมัครท่านใดต้องการภาพถ่ายเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่แผนกฝึกอบรม โทร 02-225-0020 ต่อ แผนกฝึกอบรม ในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดย คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การขับเรือกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิฯ จำนวน 60 คน โดยมี วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ ศูนย์ฝึก อปพร. เขต 16 จังหวัดชัยนาท

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All