Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

    วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดสอบภาคปฏิบัติ ให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร CPR & AED (Online) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม อบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 10 ประจำปี 2564 (อบรมออนไลน์)

{fastsocialshare}

    วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดสอบภาคปฏิบัติ ให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร CPR & AED (Online) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมีคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรฯ ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-15.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการสอบภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Basic CPR And AED)" รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16 ประจำปี 2564 ซึ่งผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎี (ออนไลน์) มาก่อนหน้านี้แล้ว โดยมี คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรให้แก่ผู้เข้าอบรม ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
การจัดสอบภาคปฏิบัติในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม, เว้นระยะห่าง, ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา)

{fastsocialshare}

   วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน (Online) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 โดยเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาลฯ ซึ่งเป็นการอบรมแบบ New Normal เพื่อลดภาวะเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลบัพลาไชย กรุงเทพฯ
   สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-225-0020 ต่อแผนกศูนย์ฝึกอบรม (ภายในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.) หรือที่ https://train.poh-v.org/apply 

{fastsocialshare}

     วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 - 15.00 น. คุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกกอบรมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย จัดสอบภาคปฏิบัติให้แก่อาสาสมัครที่เรียนหลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)" พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่จบหลักสูตร ในรุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 โดยแบ่งผู้เข้าสอบออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. และ ช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All

ขอเชิญทำบุญทิ้งกระจาดออนไลน์