Colors: Purple Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกสมาคมสวัสดิการนักหนังสือพิมพ์จีนประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นเงินจำนวน 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (19 มิถุนายน พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณ สัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี พ.ศ. 2566 ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,500 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยมี คณะครูผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ได้ช่วยเหลือสังคมต่อเนื่องตลอดมา และในปีการศึกษา พ.ศ. 2566 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศเป็นจำนวนเงินกว่า 20 ล้านบาท เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา ได้ศึกษาเล่าเรียนโดยไม่ต้องละทิ้งหรือยุติการศึกษาลง เพราะขาดแคลนทุนการศึกษา เติมเต็มความมุ่งหวังในชีวิต

{fastsocialshare}

   วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิกสมาคมวัสดิการนักหนังสือพิมพ์จีน ประจำปี 2566 โดยมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนเงินทุนการศึกษา จำนวน 55 ทุน แบ่งเป็น ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 15 ทุน ทุนละ 4,500 บาท ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 15 ทุน ทุนละ 4,000 บาท และทุนการศึกษาระดับประถม จำนวน 25 ทุน ทุนละ 3,500 บาท รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ อาคาร NT HALL ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 โรงเรียน 64 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) แก่นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
.
และทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 44 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 โรงเรียนเพียงหลวง 11 โรงเรียนบ้านแพะวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยโผ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนสังวาลย์วิทยา และวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
พร้อมสนับสนุนเงินค่าพาหนะและอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่มแก่ครูและนักเรียนที่เดินทางมารับทุนฯ ในครั้งนี้ รวมมูลค่า 16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (5 ตุลาคม พ.ศ. 2566) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในส่วนภูมิภาคที่มีจังหวัดนครพนม เป็นจุดศูนย์รวมในการทำพิธีมอบทุน โดยมี สถาบันการศึกษาจากจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ ร่วมด้วย รวม 53 สถาบัน จำนวน 265 ทุน เป็นจำนวนเงิน 2,255,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา โดยไม่ต้องละทิ้ง หรือยุติการศึกษาเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี คุณวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย คุณสุเทพ อติวรรณกุล นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม ให้ความร่วมมือแและช่วยประสานงานเตรียมการต่างๆ และคุณสินธิ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ร่วมในพิธีมอบ ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
.
ในปี พ.ศ. 2566 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,870,000 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (ในนามประธานบริษัทชินวงศ์ฟู้ด กรุ๊ป) พร้อมด้วยคุณศฺริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณเตือนจิต พุฒิพงศ์โภไคย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (ไทย) ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 แก่บุตร-ธิดา จำนวน 139 ทุน จัดขึ้นโดย สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) คุณสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
 
     สำหรับเงินที่สมาคมฯ มอบเป็นทุนการศึกษานั้น ส่วนหนึ่งได้มาจากการทำหนังสือประจำปีของสมาคมฯ พร้อมทุนที่มอบโดยผู้มีจิตกุศลให้สมทบเพื่อการศึกษา อาทิ ประธานจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 44 มอบเงินจำนวน 200,000 บาท คุณวิชิต – คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล ประธานบริษัทชินวงศ์ฟู้ด กรุ๊ป 100,000 บาท คุณนงนุช นามวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป มอบทุน 45,000 บาท คุณผ่องพรรณ คงพูลเพิ่ม ที่ปรึกษาสมาคมฯ คุณเอนก จิตตขจรเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทกาแฟมังกรบิน มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง มอบ 100,000 บาท และธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ มอบทุน 100,000 บาท (ขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไทย)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All