Colors: Purple Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (22 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย" โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปี 2564 จำนวน 118 สถาบัน 1,500 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มุลนิธิฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการมอบทุนฯ โดยให้ครู อาจารย์ จากโรงเรียนต่างๆ รวม 21 แห่ง อาทิ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม), โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์, โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส, โรงเรียนวัดสร้อยทอง, โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์, โรงเรียนสุเหร่าทางควาย ฯลฯ ทยอยเข้ารับมอบเช็คเงินทุนจากคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ 22-24 กันยายน 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (9 เมษายน 2564) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก เป็นประธานในพิธีมอบฯ พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก ศาสตราจารย์ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ  และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบเงินแก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ในความอุปการะของมูลนิธิฯ โดยมีคุณนันชนก มีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายระดมทุน พร้อมด้วยคุณมลฤดี เนียมรักษา ผู้ชำนาญการพิเศษ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนในการรับมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week