Colors: Purple Color

{fastsocialshare}

     วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2565 จำนวน 3 โรงเรียน รวม 41 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้
- ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม โรงเรียนโมโกรวิทยาคม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกวั๊ะ) รวมจำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท
- ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จำนวน 11 ทุน ทุนละ10,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท
    และในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ได้นำสิ่งของต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไทยยินตัน จำกัด อุปกรณ์เครื่องเขียน ข้าวสาร ปลากระป๋อง ร่มและเสื้อกันฝน แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ ให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนที่เดินทางมารับทุนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

{fastsocialshare}

    วันนี้ (8 มิถุนายน 2565) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565 จำนวน 8 โรงเรียน รวม 61 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 385,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้
- ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) โรงเรีียนเพียงหลวง 11, โรงเรียนบ้านแพะวิทยา, โรงเรียนบ้านห้วยโผ, โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 จำนวน 45 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท
- ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวน 14 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท
- ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
  และในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ได้นำสิ่งของต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไทยยินตัน จำกัด อุปกรณ์เครื่องเขียน ข้าวสาร ปลากระป๋อง เสื้อกันฝน แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ และสนับสนุนอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนที่เดินทางมารับทุนในครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่า 125,344 บาท ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

{fastsocialshare}

   วันนี้ (10 มกราคม พ.ศ. 2565) เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย" นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และคุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา และทุนทุกระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่สถาบันในพื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัด 265 ทุน เป็นเงินจำนวน 2,255,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 
การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แบ่งเป็นการมอบทุนระดับชั้นประถมศึกษา ทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น และทุนทุกระดับปีสุดท้าย มอบ ณ ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ รวม 2,336 ทุน เป็นจำนวนเงิน 14,675,000 บาท สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 
และมอบทุนการศึกษาสัญจร ให้แก่สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค ซึ่งวันนี้ได้มอบผ่านระบบ ZOOM โดยได้เลือกสถาบันในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง และกระบี่ รวม 265 ทุน เป็นจำนวนเงิน 2,225,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 
รวมทุนการศึกษาที่มอบทั้งหมดในปี พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,963,000 บาท (สิบหกล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันนี้ (7 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565 (ปีการศึกษา 2565-2568) จำนวน 2 สถาบัน รวม 5 ทุน แบ่งเป็นระกับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไทยยินตัน จำกัด และหน้ากากอนามัยให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

{fastsocialshare}

    วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสมทบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิก สมาคมสวัสดิการหนังสือพิมพ์จีน จำนวน 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีคุณภคลภน เรืองทวีทรัพย์ ผู้จัดการสมาคมสวัสดิการหนังสือพิมพ์จีน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All