Colors: Purple Color

{fastsocialshare}

    วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี แพทย์หญิงอริยาภรณ์ แก้วเวียงเดช และ แพทย์หญิงกุลรัตน์ ปรียา แพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยฯ ณ วัดวังกะทะ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 524 คน ดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยาจำนวน 125 คน ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 32 คน บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 46 คน บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 205 คน และทันตกรรม จำนวน 64 คน ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 5 คน เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 47 คน แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 12 คน รวมถึง ได้จัดกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 48 คน แจกไม้เท้า จำนวน 4 คน
 

{fastsocialshare}

     วันนี้ (11 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณดิลก รอดบำรุง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการหัวหน้าแผนกศูนย์วิทยุกรุงเทพ คุณสุชีพ บุญเส็ง หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร และคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร ทำพิธีมอบถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีต่างๆ ที่มีความต้องการที่จะใช้ถังออกซิเจนในพื้นที่รับผิดชอบ และได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครฯ ในการออกช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป ณ บริเวณลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ ขอบคุณภาพและข้อมูลจากแผนกอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

{fastsocialshare}

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์" มอบกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดิทัศน์ขนาดใหญ่แบบโค้งงอได้ เครื่องตรวจอวัยยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ และเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยความถี่สูง รวมมูลค่า 6,473,750 บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

{fastsocialshare}

    วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณรุ่งฤดี มะโนศรี รองประธานชุมชนเอื้ออาทรแก้วประดับ และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย ร่วมกิจกรรมออกหน่วยในครั้งนี้ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเอื้ออาทรแก้วประดับ เขตหนองจอง กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 69 คน ผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 83 คน
 

{fastsocialshare}

     วันนี้ (28 มิถุนายน 2565) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณนภาพร เชิญเกียรติประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และคุณกนิษฐา เชิดเกียรติวงศ์ หัวหน้าแผนกผู้บริจาคสัมพันธ์ รับมอบบริจาคชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 2,000 ชุด จาก CMC Group ร่วมกับ TELEDOC Company limited เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ ณ สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

  วันที่ 21 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ฯ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับคุณสุนันทา อมาตยกุล อาสาสมัครหมู่บ้าน ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตา ให้แก่ผู้เข้ารับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วัดศรีรัตนนาราม (บางพัง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 86 คน ผู้เข้ารับบริการแว่นสายตา จำนวน 117 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All