Colors: Blue Color

{fastsocialshare}

  วันนี้ (6 มีนาคม พ.ศ. 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำขนมเปี๊ยะและขนมจันอับ จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในเทศกาลตรุษจีน ประจำปีี พ.ศ. 2567 มอบให้แก่เด็ก เยาวชน คนชรา ในสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (ภูมิเวท) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี, บ้านเฟื่องฟ้า และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
.
วันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะและขนมจันอับที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2567 รวม 84,960 ห่อ มอบให้แก่เยาวชน เด็ก และคนชรา ในสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวมกว่า 18 แห่ง และมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหารายเดือนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

{fatsocialshare}

   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 23.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในการประกอบพิธีเวียนธูปศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจิตอธิษฐานต่อเทพยดาฟ้าดิน (เจ้าแห่งสวรรค์) และหลวงปู่ไต้ฮง ให้ช่วยดลบันดาลให้ประสบโชคดีตลอดปีใหม่ พร้อมกับสรรเสริญและขอพรจากเทพเจ้าให้ตนเองและครอบครัว รวมถึงประเทศชาติ อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัย เฮงๆ ตลอดปีมังกรทอง (ปีมะโรง) โดยมี เจ้าหน้าที่บริหาร พนักงาน อาสาสมัคร แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมในพิธี ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (5 มีนาคม พ.ศ. 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำขนมเปี๊ยะและขนมจันอับ จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2567 มอบให้แก่เด็ก เยาวชน คนชรา ในสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน บ้านสิรินธร, บ้านกาญจนาภิเษก, บ้านมุทิตา, ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปราณี จังหวัดนครปฐม มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์คนชราหญิงติวานนท์, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต, สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช, สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร, สถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี, สถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

{fastsocialshare}

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ประชาชนเข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮง ลงชื่อทำบุญพะเก่ง สวดชัยมงคลคาถา รับสาคูสิริมงคล และฮู้ (ยันต์หลวงปู่ไต้ฮง) กลับบ้าน และเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมประกอบพิธีเวียนธูปศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.00 น. ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
  {galleryMedia/Festival/ChineseNewYear/2024/15022024/gallery}
 

{fastsocialshare}

 

   วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลง่วนเซียว ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี คณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย ประกอบพิธีสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พร้อมด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธี ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
 เทศกาลง่วนเซียว เป็นเทศกาลแรกของปีตามปฏิทินจันทรคติของจีน โดยในปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดให้มี พิธีบูชาเทพเจ้าด้วยขนมหวาน และขนมที่ทำด้วยน้ำตาลทรายขึ้นรูปเป็นรูปสิงโตขนาดต่างๆ บ้างก็เป็นรูปเจดีย์ ให้ผู้มีจิตศรัทธานำไปไหว้เทพเจ้า ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ โดยบริจาคเงินตามมูลค่าที่กำหนด หรือตามแต่ศรัทธา แล้วรับขนมรูปสิงโต จากมูลนิธิฯ 1 คู่ หรือโดยการยืม เช่น ปีที่แล้วรับสิงโตไป 1 คู่ ปีนี้ นำขนมรูปสิงโต ตั้งคืนให้ 2 คู่ และสามารถยืมเงินขวัญถุงจากหลวงปู่ เพื่อนำเงินไปทำทุน ทำมาค้าขาย และนำเงินมาคืนในปีถัดไป เป็นเงิน 1 เท่า หรือแล้วแต่ศรัทธา เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
โดยในวันนี้ เปิดให้ทำบุญตั้งแต่เวลา 07.00 - 22.00 น. ณ ฝั่งศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังจัดจัดให้มี สาคูสิริมงคล (ใส่ถุงกลับบ้าน) บริการศิษยานุศิษย์และสาธุชน ได้นำกลับไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลตลอดปี ตั้งแต่เวลา 07.00 -21.00 น. ณ ฝั่งสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
 

{fastsocialshare}

(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.00 น. คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย คุณปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ อาสาฯ ศิลปิน เดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน พร้อมทั้งช่วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครแจกจ่ายสาคูสิริมงคลให้แก่ประชาชน ที่ หน่วยสาคูสิริมงคล และบริการประชาชนที่ หน่วยทำบุญพะเก่ง ณ​ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 {gallery}Media/Festival/ChineseNewYear/2024/14022024/gallery}

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All