Colors: Blue Color

{fastsocialshare}

   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบขนมเปี๊ยะจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่สถานสงเคราะห์เด็ก และสถานคุ้มครองฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
 
วันนี้ (2 มีนาคม พ.ศ. 2566) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำขนมเปี๊ยะที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 มอบให้แก่สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองฯ รวม 5 แห่ง ได้แก่ สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง จ.นนทบุรี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (ภูมิเวท) จ.นนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี
   และในวัน-เวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำขนมเปี๊ยะที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 มอบให้แก่สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองฯ รวม 6 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์คนชราหญิงติวานนท์ จ.ปทุมธานี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จ.ปทุมธานี สถานรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี สถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี
   รวมขนมเปี๊ยะ ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 65,108 ห่อ มูลนิธิฯ มอบให้สถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน 64,285 ห่อ และมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหารายเดือน จำนวน 823 ห่อ ในส่วนนี้มีขนมจันอับ อีกจำนวน 479 ห่อ

{fastsocialshare}

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ (เฮี่ยงซิ้งเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม (สี่กั๊กเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (เต่าเต็กเซี่ยงตึ๊ง) และ มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ (ช่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) จัดเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ใน โครงการป่อเต็กตึ๊งจัดเลี้ยงอาหารคนชรา เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566
   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึึ๊ง นำโดย คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่จัดเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบชุดสิ่งของ ประกอบไปด้วย น้ำส้มชนิดกล่อง จำนวน 1 แพ็ค นมถั่วเหลือง จำนวน 1 แพ็ค ขนม 2 กล่อง บรรจุใส่ถุงผ้าดิบมูลนิธิฯ ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 560 คน ใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี และผู้สูงอายุ จำนวน 460 คน ใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
   โดยเมื่อเวลา 10.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 170 คน ใน ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางละมุง จังหวัดชลบุรี
   และเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเลี้ยงอาหารพร้อมมอบชุดสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 600 คน ใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี และ ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน ใน ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี
   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินงานโครงการป่อเต็กตึ๊งจัดเลี้ยงอาหารคนชราในสถานสงเคราะห์คนชรา เนื่องในเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปี โดยมีมูลนิธิจีน 4 แห่งร่วมดำเนินการด้วย เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียน เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 56 ปี
   ในปีนี้ ได้กำหนดการดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารพร้อมมอบสิ่งของให้แก่คนชราในสถานสงเคราะห์ รวม 8 แห่ง จำนวน 2,110 คน โดยแบ่งการปฏิบัติการออกเป็น 2 วัน วันละ 2 สาย ได้แก่ วันที่ 15 ก.พ. และวันที่ 17 ก.พ. (ตามลำดับ)

{fastsocialshare}

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบขนมเปี๊ยะจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
   วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำขนมเปี๊ยะที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่ทำบุญพะเก่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 มอบให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้แก่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา จำนวน 3,465 ห่อ
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านสิรินธร จำนวน 3,300 ห่อ
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาาวชนบ้านมุทิตา จำนวน 3,630 ห่อ
และ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนภิเษก จำนวน 3,300 ห่อ
มูลนิธิฯ กำหนดมอบขนมเปี๊ยะ จำนวน 65,108 ห่อ ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา รวมถึงแจกให้แก่ผู้ประสบปัญหารายเดือน ในวันนี้ และวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

{fastsocialshare}

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในการประกอบพิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลง่วนเซียว ประจำปี 2566 โดยมี เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร พนักงาน อาสาสมัคร สาธุชนและศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ไต้ฮง ร่วมในการประกอบพิธี ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
    เทศกาลง่วนเซียว นับเป็นเทศกาลแรกของปีใหม่ โดยที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดขนมที่ทำด้วยน้ำตาลทรายขึ้นรูป เป็นรูปสิงโตขนาดต่างๆ บ้างก็เป็นรูปเจดีย์ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธา นำไปไหว้เทพเจ้า ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตนนับถือ โดยบริจาคเงินตามมูลค่าที่กำหนดหรือตามแต่ศรัทธา แล้วรับขนมรูปสิงโต จากมูลนิธิฯ 1 คู่ หรือโดยการยืม เช่น ปีที่แล้วรับสิงโตไป 1 คู่ ปีนี้นำขนมรูปสิงโต ตั้งคืนให้ 2 คู่ และสามารถยืมเงินขวัญถุงจากหลวงปู่ เพื่อนำเงินไปทำทุน ทำมาค้าขาย และนำเงินมาคืนในปีถัดไป เป็นเงิน 1 เท่า หรือแล้วแต่ศรัทธา เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมทำบุญในช่วงเทศกาลตรุษจีน และเทศกาลง่วนเซียวนี้ ขอให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โชคดีตลอดปี ซินเจี่ยยู่อี่ ซินนี่ฮวดใช้

{fastsocialshare}

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ (เฮี่ยงซิ้งเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม (สี่กั๊กเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (เต่าเต็กเซี่ยงตึ๊ง) และ มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ (ช่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) จัดเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ใน โครงการป่อเต็กตึ๊งจัดเลี้ยงอาหารคนชรา เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566
   วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และคุณศิณีนุช อัศวณิชย์ชากร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) ลงพื้นที่จัดเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบชุดสิ่งของ ประกอบไปด้วย น้ำส้มชนิดกล่อง จำนวน 1 แพ็ค นมถั่วเหลือง จำนวน 1 แพ็ค ขนม 2 กล่อง บรรจุใส่ถุงผ้าดิบมูลนิธิฯ เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุใน สถานสงเคราะห์คนชราบางเขน (มูลนิธิธารนุเคราะห์) จำนวน 50 คน และผู้สูงอายุใน สถานสงเคราะห์คนชราปทุมธานี (มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์) จำนวน 100 คน
   และเวลาเดียวกันนี้ คุณวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุใน สถานสงเคราะห์คนชราปากน้ำ มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส จำนวน 70 คน
   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดำเนินงานโครงการป่อเต็กตึ๊งจัดเลี้ยงอาหารคนชราในสถานสงเคราะห์คนชรา เนื่องในเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปี โดยมีมูลนิธิจีน 4 แห่งร่วมดำเนินการด้วย เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียน เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 56 ปี
  ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา รวม 8 แห่ง รวมถึงบริจาคเงินในนาม 5 องค์กร ที่ร่วมดำเนินงานให้แก่สถานสงเคราะห์ จำนวน 3 แห่ง และในนาม “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ให้สถานสงเคราะห์ จำนวน 8 แห่ง รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 761,750 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้ว

{fastsocialshare}

   วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 23.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้บริหาร ร่วมในการประกอบพิธีเวียนธูปศักดิ์สิทธิ์ (รอบนอกศาลเจ้า) เพื่อตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงเทพยาดาฟ้าดิน (ทีกง หรือเจ้าแห่งสวรรค์) และหลวงปู่ไต้ฮง ขอพรให้ตนเองและครอบครัว โดยมี สาธุชนและศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ไต้ฮง และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All