Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ มูลนิธิแม่กอเหนี่ยว (ฉื่อเซียงตึ๊ง) ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 934 คน ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 152 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 135 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 80 ราย บริการแจกแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 453 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 62 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 10 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 30 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 22 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 35 ราย รวมถึง แจกไม้เท้าผู้สูงอายุ จำนวน 17 ราย

{fastsocialshare}

   วันนี้ (29 มีนาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 214 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 81 ราย และรับแจกแว่นสายตายาว จำนวน 133 ราย ณ พุทธสถานเสนาฯ นิเวศน์ 2 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (10 เมษายน พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น ตรวจทันตกรรม บริการตัดผม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วัดซับสมบูรณ์ หมู่ 8 บ้านหนองหิน ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 734 ราย ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 152 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 32 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 70 ราย บริการแจกแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 386 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 39 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 6 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 30 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 3 ราย รวมถึงกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 25 ราย และแจกไม้เท้าผู้สูงอายุ จำนวน 30 ราย

{fastsocialshare}

    วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการแจกแว่นสายตายาวให้เแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลาม ทับช้างนาลุ่ม เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 74 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 42 ราย และ แจกแว่นสายตายาว จำนวน 32 ราย

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง บริการแจกแว่นสายตา ทันตกรรม (ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ แนะนำสุขภาพฟัน) กิจกรรมวาดภาพระบายสีสำหรับเด็ก และแจกไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณ โรงเรียนหัวหิน และสหกรณ์ยูเนี่ยนหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการในวันที่ 3 เมษายน 2567 จำนวน 855 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 135 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 99 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 62 ราย บริการแจกแว่นสายสั้น-ยาว จำนวน 454 ราย ทันตกรรม จำนวน 75 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 20 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 35 ราย แนะนำสุขภาพฟัน จำนวน 20 ราย และกิจกรรมวาดภาพระบายสีสำหรับเด็ก จำนวน 30 ราย
.
และผู้เข้ารับบริการวันที่ 4 เมษายน 2567 จำนวน 804 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 86 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 98 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 68 ราย บริการแจกแว่นสายสั้น-ยาว จำนวน 377 ราย ทันตกรรม จำนวน 118 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 55 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 42 ราย แนะนำสุขภาพฟัน จำนวน 21 ราย กิจกรรมวาดภาพระบายสีสำหรับเด็ก จำนวน 51 ราย และแจกไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 6 ราย

{fastsocialshare}

   วันนี้ (14 มีนาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการแจกแว่นสายตายาวรให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ชุมชนบ้านแบบ เขตสาทร กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 185 ราย ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 96 ราย และแจกแว่นสายตายาว จำนวน 89 ราย
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All