Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ​
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาฟรี จำนวน 22 คน คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) จำนวน 15 คน และตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 27 คน

{fastsocialshare}

    วันนี้ (11 ตุลาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ นท.สมศักดิ์ บุญเรือง ประธานชุมชนฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตา ให้แก่ประชาชนภายในชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ที่ทำการชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 69 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 97 คน

{fastsocialshare}

    วันที่ 20 ตุลาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ ประธานชุมชนวัดประยุรวงศาวาส ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยาฟรี แจกแว่นสายตาฟรี  ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 46 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 64 คน

{fastsocialshare}

   วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพมทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี จังหวัดราชบุรี นำโดยคุณชัยยงค์ นันทชัยพร ประธานมูลนิธิประชานุกูล พร้อมด้วยคุณพิชัย นันทชัยพร ที่ปรึกษามูลนิธิประชานุกูล คุณอดิศักดิ์ โอภาสกรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาฯ คุณสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอบางแพ คุณประดิษฐ์ สาลียงพวย สสอ.บางแพ คณะ จนท.อสม.รพ.สต.โพหัก, คณะ จนท.อสม.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม และคณะ จนท.อสม.รพ.สต.บางแพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพหัก หมู่ที่ 1-11 จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป - จ่ายยา ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา และกิจกรรมนันทนาการเด็ก อาทิ วาดรูป-ระบาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้ารับบริการ ณ วัดใหญ่โพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
 
โดยมีผู้เข้ารับบริการ ดังนี้
1.) ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยา จำนวน 139 ราย
2.) ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 88 ราย
ประกอบด้วย ถอนฟัน 49 ราย ให้คำแนะนำการดูแลฟัน 16 ราย เคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป 23 ราย
3.) ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 89 ราย
4.) บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 89 ราย
5.) บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 448 ราย
6.) กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 98 ราย
7.) แจกไม้เท้า จำนวน 8 ราย
.
รวมมีผู้มาร่วมกิจกรรม ทั้งหมด จำนวน 959 ราย

{fastsocialshare}

    วันนี้ (19 ตุลาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ กรรมการ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธีเปิดโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใย สุขภาพชมุชน" (นำร่อง) โดยมอบหมายให้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน จัดทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมในพิธี ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ​
.
.
โครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใย สุขภาพชุมชน" (นำร่อง) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดหน่วยแพทย์ออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง โดยกำหนดให้บริการประชาชนในทุกวันพุธและวันศุกร์ (ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือตามแต่สถานการณ์ ณ ขณะนั้น)

{fastsocialshare}

    วันนี้ (6 ตุลาคม 2565) เวลา 08.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยฯ ให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณเกียรติวิสุทธิ เพชรหมื่นไหว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วย คุณนภา สุวิทยะศิริ เลขาชุมชนวัดท่าพระ ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาหลวงพ่อเกษรประชาสรรค์ วัดท่าพระ เขตบางกกอใหญ่
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา จำนวน 147 ราย และผู้เข้าบริการแจกแว่นสายตายาว จำนวน 213 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All