Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และคุณรัตนะ พันธุ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ จัด โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา บริการตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น (เจาะปลายนิ้ว) แจกไม้เท้าผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 130 คน ผู้เข้ารับบริการตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 65 คน และผู้เขารับแจกไม้เท้า จำนวน 8 คน
.

{fastsocialshare}

   วันนี้ (27 กันยายน 2565) เวลา 08.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ คุณเพลินพิศ ชาลิโคตร ประธานชุมชนฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา บริการแจกแว่นสายตา ณ ศาลาประชาคม ชุมนุมบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 97 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 189 คน

{fastsocialshare}

    วันนี้ (29 กันยายน 2565) เวลา 08.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์อาสาฯ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ คุณทรงกรต กิตติสนธิรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณลานกีฬา หมู่บ้านบัวทองเคหะ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 97 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 152 คน

{fastsocialshare}

   วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ อาสาสมัครฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ นำโดย คุณชณชล ลาไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ พร้อมด้วยคุณสุวะรี โกษาจันทร์ ผอ.รพ.สต.วังมล และ พ.ต.ต. เดชา รัตนวรุณรัตน์ สวป.สภ.บ้านติ้ว ออกหน่วยฯ ให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูประบายสี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ ดังนี้
1.) ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยา จำนวน 196 ราย
2.) ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 157 ราย ถอนฟัน 26 ราย ให้คำแนะนำการดูแลฟัน 15 ราย เคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป 116 ราย
3.) ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 83 ราย
4.) บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 60 ราย
5.) บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 340 ราย
6.) กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 100 ราย
7.) แจกไม้เท้า จำนวน 3 ราย
.
รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 939 ราย

{fastsocialshare}

    วันนี้ (28 กันยายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา และแจกแว่นสายตา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณปัทวี อิงรอเฮม ผู้ดูแลมัสยิดฯ ร่วมกิจกรรม ณ มัสยิดนูรู้ลอิบาด๊ะห์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา จำนวน 83 ราย และเข้ารับบริการแจกแว่นสายตายาว จำนวน 79 ราย

{fastsocialshare}

    วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ​ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง นำโดย คุณโสพน แก้วทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง และนายแพทย์พุฒินันท์ นามดี แพทย์จิตอาสาในพื้นที่ จากโรงพยาบาลหล่มสัก ออกหน่วยฯ ให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
.
โดยมีผู้มารับบริการ ดังนี้
1.) ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยา จำนวน 239 ราย
2.) ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 123 ราย
 ถอนฟัน 19 ราย
ให้คำแนะนำการดูแลฟัน 6 ราย
 เคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป 98 ราย
3.) ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 70 ราย
4.) บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 74 ราย
5.) บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 324 ราย
6.) กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 75 ราย
7.) แจกไม้เท้า จำนวน 1 ราย
รวมมีผู้มาร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 906 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All