Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (10 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็น ประกอบไปด้วยผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซับ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผงซักฟอก และแป้งเย็น ให้กับผู้สูงวัย ในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ รวม 3 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณย์เวศน์ จังหวัดชลบุรี สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบ่อแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

{fastsocialshare}

     วันนี้ (22 มีนาคม พ.ศ. 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่แผนกอาสาสมัคร ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำพิธีมอบขาเทียมพระราชทานให้แก่ผู้รับขาเทียม โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ให้การสนับสนุนค่าพาหนะ พร้อมชุดยาฉุกเฉินและเสื้อสำเร็จรูปให้แก่ผู้รับขาเทียม และช่างทำขาเทียมอาสาสมัคร ที่เข้าร่วมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 167 รวม 160 คน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 110,176 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) โดยมี คุณณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานออกหน่วยทำขาเทียมฯ คณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

{fastsocialshare}

   วันนี้ (9 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ คุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็น ประกอบไปด้วยผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซับ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผงซักฟอก และแป้งเย็น ให้กับผู้สูงวัย ในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ รวม 7 แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง(ชาย)(หญิง) ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จังหวัดนครปฐม

{fastsocialshare}

  วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่ผู้สูงวัยภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางละมุง จังหวัดชลบุรี
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงวัยในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 
การมอบเงินอั่งเปา และสิ่งของ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงวัย เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งจัดเลี้ยงอาหารคนชรา" เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ (เฮี่ยงซิ้งเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม (สี่กั๊กเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (เต่าเต็กเซี่ยงตึ๊ง) และ มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์(ช่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) รวม 4 แห่ง เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนและ เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงวัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 57 ปี

{fastsocialshare}

   วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการ "แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ" จำนวน 25 ครัวเรือน พร้อมมอบจักรยานในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร ครั้งที่ 4” จำนวน 50 คัน กระบอกน้ำ จำนวน 250 ใบ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน รวม 5 แห่ง เพื่อให้นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางได้ยืมเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน และดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน รวมมูลค่าสิ่งของที่มอบในครั้งนี้เป็นเงิน 627,120 บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยมี คุณนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คุณนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
.
พร้อมกันนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาตามอาการ แจกแว่นสายตา และบริการตัดผมชาย-หญิง ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น และทันตกรรม ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
.
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ภายใต้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยในกลุ่มเป้าหมายแรกดำเนินการในพื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัด รวม 98 ครัวเรือน ต่อมา ได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ 17 จังหวัด รวม 230 ครัวเรือน ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในขณะได้พิจารณาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา อุดรธานี มุกดาหาร หนองบัวลำภู บึงกาฬ ยโสธร ศรีสะเกษ มหาสารคาม ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ สกลนคร เลย หนองคาย และ นครพนม ซึ่งปัจจุบันทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ลงพื้นที่มอบไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด 237 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,928,485 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ คุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) และ คุณปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ อาสาฯ ศิลปิน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่มอบเงินอั่งเปา คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมมอบชุดของขวัญ และจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงวัยของสถานสงเคราะห์คนชราบางเขน (มูลนิธิธารนุเคราะห์) และ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ คนชราหญิง ปทุมธานี เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงวัย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2567
.
  การมอบเงินอั่งเปา และสิ่งของ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงวัย เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งจัดเลี้ยงอาหารคนชรา" เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ (เฮี่ยงซิ้งเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม (สี่กั๊กเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (เต่าเต็กเซี่ยงตึ๊ง) และ มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์(ช่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) รวม 4 แห่ง เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนและ เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงวัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 57 ปี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All