Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ เป็นประธานในพิธีกล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (จังหวัดที่ 7 ของทางภาคเหนือ) จำนวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 44,900 บาท โดยมี คุณนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคุณชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
    โดยเมื่อช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพไปแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และกำแพงเพชร รวมมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพในภาคเหนือ รวม 7 จังหวัด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 1,322,230 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
 
   การประสานความร่วมมือในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ จะช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้กับครัวเรือนยากจนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมคุณปรีชา บัวหลวง รองประธานมูลนิธิศาลเจ้าปุนเถ่ากง-ม่า จังหวัดพิษณุโลกและคณะ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
   รายที่ 1 มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 5,000 บาท เพื่อนำเงินในส่วนนี้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 2 กระสอบ (200 กิโลกรัม) มูลค่า 3,600 บาท และสนับสนุนอาหารสุนัข จำนวน 4 กระสอบ (40 กิโลกรัม) รวม 3 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 8,600 บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) แก่นางวอย จันทวงศ์ อายุ 70 ปี ดวงตาด้านซ้ายบอด ณ บ้านเลขที่ ---/1 ม.1 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
.
   และรายที่ 2 มอบเงินสงเคราะห์เงินค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท เพื่อนำเงินในส่วนนี้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000บาท เพื่อนำเงินส่วนนี้ใช้เป็นค่าเดินทางไปพบแพทย์ และสนับสนุนชุดสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา มูลค่า 1,000 บาท รวม 3 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) แก่นายสุวรรณ โพธิ์ทอง อายุ 47 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ ---/1 ม.5 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

{fastsocialshare}

      เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ภายในแคมป์คนงานในพื้นที่เขตมีนบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่สามารถออกนอกพื้นที่แคมป์ได้ตามมาตราการการป้องกันโรคฯ รายการสิ่งของที่นำไปมอบมีดังนี้ ข้าวสาร จำนวน 500 กิโลกรัม, ผักกาดดอง จำนวน 5 ลัง, ปลากระป๋อง จำนวน 3 ลัง และน้ำมันพืช จำนวน 3 ลัง คิดเป็นมูลค่า 15,300 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)โดยมี คุณวิไล ผู้ดูแลแคมป์คนงาน เป็นผู้รับมอบ

{fastsocialshare}

   วันที่ 26 เมษายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนายพิทักษ์พนธ์ ถูกจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน มฉก. ลงพื้นที่มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 1 คันเป็นมูลค่า 2,000 บาท และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ ไซส์ L-XL จำนวน 4 แพ็คเป็นมูลค่า 1,920 บาทรวม 2 รายการคิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  3,920 บาท (สามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) แก่นายจรินทร์ เพ็งพูล(สามี) อายุ 77 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต ต่อมลูกหมากโต และโรคหัวใจ ณ บ้านเลขที่ - ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แยก 2-3 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
.
***หมายเหตุ : ภาพถ่ายทั้งหมดได้อนุญาตให้เผยแพร่ได้  รถเข็นวิลแชร์บริจาคโดย Mr.Bil Hiransomboon

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 5,000 บาท มอบเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 5,000 บาท โต๊ะพับ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 โต๊ะ มูลค่า 500 บาท ร่มแม่ค้า ขนาด 45 นิ้ว จำนวน 1 คัน มูลค่า 500 บาท ขาตั้งร่ม จำนวน 1 อัน มูลค่า 180 บาท ถังแก๊สปิกนิกสีส้ม 4 กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง มูลค่า 850 บาท เครื่องปั่นน้ำผลไม้ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 2,500 บาท หม้อแขก ขนาด 30 ซม. จำนวน 1 ใบ มูลค่า 320 บาท และสนับสนุนชุดสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา คิดเป็นมูลค่า 1,000 บาท รวม 9 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 15,850 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แก่นางสาวสุนธรี วัดนก อายุ 48 ปี ณ ห้องเช่าเลขที่ --/43 แฟลตเอื้ออาทรคลองถนน
ตึก 87 ชั้น 5 ห้อง 43 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (24 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ " ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์  ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000 บาท รวม 2 รายการ คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน  20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) แก่นายสุวิทย์  ศรีทองทรัพย์ อายุ 61 ปี ผู้พิการทางร่างกาย ณ ห้องเช่าเลขที่ --/-- ถนนช่างอากาศอุทิศ 10 แยก 5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
***หมายเหตุ  ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week