Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.45 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ คุณศิริวรรณ โอภาสวงศ์ และคุณศิริพร โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่ จังหวัดพะเยา จำนวน 8 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 167,110 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) โดยมีคุณศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคุณอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วยคุณนิวัฒน์ ฤทธิ์วิวัฒน์ นายกสมาคมพะเยาและคณะกรรมการ ร่วมในพิธี ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้บ้านตุ่นใต้ อ.เมือง จ.พะเยา
.
และในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.30 น. ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน จำนวน 20 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 391,690 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน โดยมีคุณอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วยคุณอำไพ บัวระดก รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ร่วมในพิธี ณ บริเวณห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
.
รวมมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ 2 จังหวัด รวม 28 ครัวเรือน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 558,800 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
.
การดำเนินการ “โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จะจัดทีมลงพื้นที่ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนสร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พะเยา และเชียงราย แล้วรวม 9 จังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 500 ครัวเรือน งบประมาณดำเนินงานทั้งสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

     วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และคุณวินน์-วาทิต โสภา อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (อาสาฯ ศิลปิน 181) ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ รร.บ้านศาลาตะเคียน , รร.วัดท้ายทะเล, รร.วัดสะโพธิ์, รร.วัดสระแก้ว อ.เชียรใหญ่ และ รร.วัดอิมอญ อ.หัวไทร รวม 5 แห่ง โดยมี คุณไกรสร พิสิทธิวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คุณธนภัทร ศุภธรรมกุล ประธานมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง นครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ร่วมในพิธี ณ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง นครศรีธรรมราช

{fastsocialshare}

    วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ใน "โครงการป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้างความปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ (นำร่อง)" โดยนายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบวอคเกอร์ 40 อัน และไม้เท้า 4 ขา จำนวน 20 อัน คิดเป็นมูลค่า 30,400 บาท โดยมีคุณสุธาพิพัฒน์ บุญประจันทร์ หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์
    และมอบวอคเกอร์ จำนวน 40 อัน (10 กล่อง) และไม้เท้า4ขา จำนวน 20 อัน ( 2 กล่อง) คิดเป็นมูลค่า 32,800 บาท โดย คุณประหยัด ต๊ะสุยะ ผอ.ศูนย์ฯวาสนะเวศม์ จ.อยุธยา เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา
    และในเวลาเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบวอคเกอร์ และไม้เท้า 4 ขา ให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์และบ้านพักผู้สูงอายุ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี, สถานสงเคราะห์คนชราปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และสถานสงเคราะห์คนชราปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

{fastsocialshare}

    วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้แก่ รร.บ้านโหมงราชพัฒนา, รร.ชุมชนประชานิคม, รร.บ้านพังเหา, รร.บ้านสวนสมบูรณ์ และโรงเรียนราชบุรณะ รวม 5 แห่ง โดยมีคุณประชา วิโรจน์ทินกร ประธานมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์และคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียน ทั้ง 5 แห่ง ร่วมในพิธีมอบฯ​ ณ มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ จังหวัดชุมพร

{fastsocialshare}

     วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) เวลา 14.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้แก่ รร.บ้านแหลมดิน , รร.วัดชุมประดิษฐ์, รร.ไทยรัญวิทยา 23 (วัดโคกโหนด), รร.วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) และ รร.บ้านท่าลาด อ.เขาชัยสน รวม 5 แห่ง โดยมีคุณชลิต กัมพลาวลี ประธานพัทลุงการกุศลมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณเกรียงไกร สัมพันธุ์สกุล ที่ปรึกษาพัทลุงการกุศลมูลนิธิ คุณสิทธิชัย ลาภานุพัฒนกุล นายกสมาคมฮากกา จังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ร่วมในพิธี ณ พัทลุงการกุศลมูลนิธิ จังหวัดพัทลุง

{fastsocialshare}

    วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) เวลา 16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ รร.บ้านขวัญพัฒน์ , รร.บ้านชายท่า อ.ท่าชนะ, รร.วัดอินทราวาส อ.คีรีรัฐนิคม, รร.วัดวิชิตธาราราม อ.ไชยา และ รร.บ้านบ่อพระ อ.พระแสง รวม 5 แห่ง โดยมีคุณประเสริฐ ยรรยงค์ธนภา รักษาการประธานมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธีมอบฯ ณ มูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week