Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (8 กันยายน พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมในพิธีมอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส จำนวน 100 คัน พร้อมมอบค่าพาหนะ คนละ 500 บาท คิดเป็นมูลค่า 295,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์และคณะกรรมการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีมอบ ณ โรงเรียนประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
   ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวห้นาแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาตามอาการ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น แจกแว่นสายตา บริการตัดผมชาย-หญิง และบริการทันตกรรม ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
   ในปี พ.ศ. 2566 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" ดำเนินการมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 200 คัน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมมอบค่าพาหนะ คนละ 500 บาท แก่ผู้พิการด้อยโอกาส คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 595,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อบรรเทาความยากลำบากในการดำรงชีวิตและเพื่อให้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งกระจายความช่วยเหลือไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
 

{fastsocialshare}

   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในโครงการ "ส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี" มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีที่มีรายได้น้อย มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการ พร้อมออกหน่วยแพทย์ฯ ให้บริการประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
   วันพุธที่ 2 สิิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และคุณอัญชลี จงคดีกิจ อาสาสมัคร ศิลปินมูลนิธิฯ ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 21 ราย คิดเป็นมูลค่า 318,650 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมอบรถเข็นวีลแชร์ให่แก่ผู้พิการ จำนวน 10 ราย คิดเป็นมูลค่า 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณจิตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยคุณวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คุณสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ร่วมในพิธี ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก (ศาลากลางจังหวัด) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  ในการนี้ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาตามอาการ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น แจกแว่นสายตา บริการตัดผมชาย-หญิง และบริการทันตกรรม ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี วัตถุประสงค์เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีที่มีรายได้น้อย มีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือด้อยโอกาสทางสังคม มีความรู้ความสามารถ แต่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สงขลา ศรีสะเกษ ขอนแก่น ลำพูน ลำปาง เชียงราย และพิษณุโลก

{fastsocialshare}

    วันนี้ (6 กันยายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และคุณปุ๊-อัญชลี จงคดีกิจ อาสาสมัครศิลปิน ลงพื้นที่มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 100 คัน พร้อมมอบค่าพาหนะ คนละ 500 บาท ให้แก่ผู้พิการด้อยโอกาส คิดเป็นมูลค่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมี คุณวรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครในนามผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี ณ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
   ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา คัดกรองเบาหวานเบื้องต้น ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่น ตรวจทันตกรรม บริการตัดผม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และคุณวินน์ วาทิต โสภา อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (อาสาฯ ศิลปิน 181) ร่วมในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 44 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 934,930 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคุณวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยคุณภพนิพิฐ ศรีวรารักษ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธี ณ บริเวณวัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน ระหว่าง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
   ในวันนี้ มูลนิธิฯ ยังได้นำ หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาตามอาการ แจกแว่นสายตาบริการตัดผมชาย-หญิง และบริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

{fastsocialshare}

    วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ ร่วมในพิธีมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี (จังหวัดที่ 6 ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 27 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 672,755 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมี คุณวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคุณวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
.
ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่น และบริการตัดผม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

{fastsocialshare}

   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ได้รับความร่วมมือจาก ชมรมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ (จังหวัดพังงา) นำโดย คุณก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย กรรมการชมรมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ (จังหวัดพังงา) พร้อมด้วย คุณเอกบุตร ชินโสภณพันธ์ สมาชิกชมรมฯ และผู้ประสานงาน เป็นตัวแทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลน ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่โรงพยาบาลพังงา เพื่อนำไปสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลนของโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All