Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (1 ธันวาคม 2565) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม พร้อมด้วยคุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิ และคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคีรีธรรม นำโดย คุณพีรพงศ์ จิระวงค์ประภา ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ทำพิธีมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 79 คัน พร้อมค่าพาหนะ จำนวน 500 บาท คิดเป็นมูลค่า 248,850 บาท (สองแสนแปกหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้พิการด้อยโอกาส โดยมี คุณณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณมูลนิธิสว่างคีรีธรรม จังหวัดเลย
  การจัด "โครงการ ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยการมอบรถเข็นวีลแชร์นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความยากลำบากในการดำรงชีวิต และเพื่อให้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งกระจายความช่วยเหลือไปสู่ภาคต่างๆ ของประเทศไทย
  ในปี พ.ศ. 2565 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดำเนินการมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 179 คัน พร้อมค่าพาหนะคนละ 500 บาท แก่ผู้พิการด้อยโอกาส คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 563,580 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบถ้วน)
 

{fastsocialshare}

   วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และคุณวินน์ วาทิต โสภา อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (ศิลปิน 181) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำโดย คุณวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทำพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (จังหวัดที่ 2 ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 17 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 246,410 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยผู้แทนจากมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนราชการ ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
.
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หวังว่า การประสานความร่วมมือในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ นี้ จะช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ให้กับครัวเรือนยากจนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

{fastsocialshare}

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ พัทลุงกุศลมูลนิธิ จังหวัดพัทลุง นำโดย คุณฐากูร ฉั่ววิเชียร ประธานพัทลุงกุศลมูลนิธิ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 100 คัน พร้อมค่าพาหนะ จำนวน 500 บาท คิดเป็นมูลค่า 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหัาพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้พิการด้อยโอกาส โดยมี คุณฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ณ พัทลุงการกุศลมูลนิธิ จังหวัดพัทลุง
   การจัด "โครงการ ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยการมอบรถเข็นวีลแชร์นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความยากลำบากในการดำรงชีวิต และเพื่อให้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งกระจายความช่วยเหลือไปสู่ภาคต่างๆ ของประเทศไทย
   ในปี พ.ศ. 2565 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดำเนินการมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 179 คัน พร้อมค่าพาหนะคนละ 500 บาท แก่ผู้พิการด้อยโอกาส คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 563,580 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นำโดย คุณวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทำพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (จังหวัดที่ 1 ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 14 ครัวเรือน มูลค่า 209,730 บาท (สองแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) พร้อมมอบจักรยาน ในโครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจร ครั้งที่ 3 จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น แอลกอฮอล์ 5 แกลอน และค่าพาหนะเดินทางแก่โรงเรียนๆละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 174,867.50 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) แก่โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลน จำนวน 5 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางได้ยืมเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจร เรียนรู้การแบ่งปัน และดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน
.
รวมมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ และมอบจักรยานฯ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 384,597.50 บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยมีคุณทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้แทนมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีการกุศลสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ร่วมในพิธี
.
ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา บริการตัดผม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

{fastsocialshare}

  วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และเจ้าหน้าที่ มอบกระบอกน้ำพลาสติก ขนาด 2 ลิตร จำนวน 4,000 ใบ มูลค่า 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่คนพิการ ภายในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ทำพิธีมอบรถจักรยาน ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 70 คัน รถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 30 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และแอลกอฮอล์ จำนวน 5 แกลลอน และค่าพาหนะเดินทาง ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่า 174,867.50 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยมี คุณทรงชัย เอี่ยมวงษ์ศรีกุล รองประธานมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (จีตัมเกาะ) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมในพิธีมอบ ณ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (จีตัมเกาะ) จังหวัดอุบลราชธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All