Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่าสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ได้รับมอบหมายจากคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้เป็นตัวแทนในการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ในโครงการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี (นำร่อง) ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ให้แก่ กลุ่มสตรีที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบ จำนวน 3 ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 19,709 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน) โดยมี คุณอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี เป็นสักขีพยานในการรับมอบ

{fastsocialshare}

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
   วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ทำพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน จำนวน 20 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 292,710 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ภายใต้ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โดยมี คุณเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และคณะกรรมการมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณหอประชุมพัฒนานุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
    โครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิฯ ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยหวังว่า การประสานความร่วมมือในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ จะช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ให้กับครัวเรือนยากจน ให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

{fastsocialshare}

   วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่มอบโลงศพ (ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา) จำนวน 100 ใบ แก่วัดหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระครูโกวิท เจ้าอาวาสวัดหัวทำนบ รับมอบ
และในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 มอบโลงศพ (บริจาค) จำนวน 100 ใบ แก่วัดใหม่สำราญรมย์ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูโกวิทย์ ธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดใหม่สำราญรมย์ รับมอบ และมอบโลงศพ (บริจาค) จำนวน 20 ใบ แก่วัดบ้านคอกเลข อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระครูไพศาล ญาณทัศน์ เจ้าอาวาสวัดบ้านคอกเลข รับมอบ

{fastsocialshare}

   วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่จังหวัดตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของสงเคราะห์ แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ตามรายการ ดังนี้
.
1. ข้าวสาร จำนวน 1,250 กก.
2. ยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 200 กระปุก
3. ครีมอาบน้ำ จำนวน 240 ขวด
4. โลชั่นบำรุงผิว จำนวน 240 ขวด
5. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 5,400 ซอง
6. เส้นหมี่ขาว จำนวน 2,000 ห่อ
7. ปลากระป๋อง จำนวน 500 กระป๋อง
8. ยาพารา จำนวน 50 กระปุก
9. ยาตำราหลวง จำนวน 200 กล่อง
10. รองเท้าฟองน้ำ จำนวน 240 คู่
11. เสื้อสำเร็จรูป จำนวน 600 ตัว
.
    รวม 11 รายการ คิดเป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้น 117,360 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณหมอวรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง เป็นผู้รับมอบฯ ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

{fastsocialshare}

   วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่มอบโลงศพ (ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา) ให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ ตามรายละเอียด ดังนี้
- มอบโลงศพ (บริจาค) จำนวน 100 ใบ แก่วัดบ้านพระ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระอธิการไพฑูรย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านพระ รับมอบ
- มอบโลงศพ (บริจาค) จำนวน 100 ใบ แก่วัดหนองแวงศรัทธาธรรม อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พระบุตอินทปัญโญ เจ้าอาวาสวัดหนองแวงศรัทธาธรรม รับมอบ
- มอบโลงศพ (บริจาค) จำนวน 100 ใบ แก่วัดหนองตาแก้ว อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระปลัดสุชาติ สุชาโต เจ้าอาวาสวัดหนองตาแก้ว รับมอบ
- มอบโลงศพ (บริจาค) 100 ใบ แก่วัดหนองตะลุมปุ๊ก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระอธิการมาโนช เจ้าอาวาสวัดหนองตะลุมปุ๊ก รับมอบ

{fastsocialshare}

   วันที่ 21 สิงหาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลพบุรี 001 ร่วมในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ นม ยี่ห้อ เอนชัวร์ จำนวน 22 กระป๋อง ปลากระป๋อง จำนวน 1,000 กระป๋อง ขนมเอลเซ่ เลเยอร์เค้ก จำนวน 156 แพ็ค เสื้อสำเร็จรูป จำนวน 500 ตัว เครื่องดื่มวิตามินคามูซี จำนวน 12 ลัง (360 ขวด) ข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโลกรัม (10 กระสอบ) ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไซส์ M-L จำนวน 30 แพ็ค (840 ชิ้น) แผ่นรองซับ จำนวน 5 แพ็ค (50 แผ่น) แอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 40 ลิตร หน้ากากอนามัยจำนวน 20 ลัง (410 กล่อง) รวม 10 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 100,638 บาท (หนึ่งแสนหกร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับมอบ ณ วัดพระพุทธบาทประทานพร (วัดพระบาทน้ำพุ) ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All