Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย และแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก ร่วมกับ สมาคมสว่างอริยะธรรมสถาน จังหวัดนครนายก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำปลา หน้ากากอนามัย บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 300 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลสาริกา ตำบลเขาพระ และตำบลพรหมมณี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน โดยมี คุณณรงค์ กุลธีระวิทย์ นายกพุทธสมาคมสว่างอริยะธรรมสถาน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเพียงพอ นนท์ไพบูลย์ ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองนครนายก นายหมวดเอกปพนศักดิ์ ขันติชัยมงคล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอเมืองนครนายก และคุณศุภกิจ จัยสรสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครนายก ร่วมในพิธีมอบฯ ณ บริเวณหอประชุมสมาคมสว่างอริยะธรรมสถาน จังหวัดนครนายก

{fastsocialshare}

     วันนี้ (2 มิถุนายน 2565) เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณสรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ คุณภัชชา เตชะหรูวิจิตร อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคุณภูมิ เตชะหรูวิจิตร อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยคุณนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนฯ ประกอบพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดตาก (จังหวัดที่ 16 ของทางภาคเหนือ) จำนวน 6 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 68,950 บาท โดยมี คุณสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับและร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล รองประธานและคณะกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการประจำจังหวัด ร่วมในพิธี ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ชั้น 1) อ.แม่สอด จ.ตาก
     รวมดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือไปแล้วทั้งสิ้น 16 จังหวัด จำนวน 198 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 2,990,260 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
    การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงช่วยพัฒนาชุมชน และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้กับครัวเรือนยากจน ให้มีความรู้ มีทักษะ มีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
    ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่น ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น และบริการตัดผมประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (7 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณชาญณรงค์ เสาวภา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการและศาสนพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัยและแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ มูลนิธิชัยนาทการกุศล จังหวัดชัยนาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำปลา หน้ากากอนามัย บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 300 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน โดยมี เจ้าหน้าที่จากส่วนงานราชการประจำจังหวัด ร่วมในพิธีมอบฯ ณ บริเวณหอประชุมมูลนิธิชัยนาทการกูสล จังหวัดชัยนาท

{fastsocialshare}

    วันนี้ (14 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน. ประเวศ) นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ ณ บริเวณหน้าสวนพัฒนาภิรมย์ ถนนพัฒนาการ-อ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพ
   ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 12 เมษายน 2565 และ ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5,000 ชุด ในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัยและแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ มูลนิธิร่วมบุญสุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำปลา หน้ากากอนามัย บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 300 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน โดยมี เจ้าหน้าที่จากส่วนงานราชการประจำจังหวัด ร่วมในพิธีมอบฯ ณ บริเวณมูลนิธิร่วมบุญสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน (เม่งซิวเซี่ยงตั๊ว) โดย จ่าสิบเอก กฤติเดช เตชะชนะชัย ผู้จัดการมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน (เม่งซิวเซี่ยงตั๊ว) เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2565 แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์ผู้ป่วยของโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All

ขอเชิญทำบุญทิ้งกระจาดออนไลน์