Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 100 ชุด ณ ชุมชนบางพรมร่วมใจ/ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี/ที่ทำการชุมชนล้านจัดสรรสกุลทิพย์ ถนนอุทยาน และในพื้นที่เขตบางพลัด จำนวน 100 ชุด ณ โรงเรียนบางยี่ขัน ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แยก 5
   ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 12 เมษายน 2565 และ ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5,000 ชุด ในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

     วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์/นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยคุณนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทำพิธีมอบมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดแพร่ (จังหวัดที่ 14 ของภาคเหนือ) จำนวน 9 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 166,200 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่และคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการประจำจังหวัด ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอลอง จังหวัดแพร่
   การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงช่วยพัฒนาชุมชน และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้กับครัวเรือนยากจน ให้มีความรู้ มีทักษะ มีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
   ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่น คัดกรองเบาหวาน และบริการตัดผมประชาชน (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

{fastsocialshare}

    วัน 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน. บางนา) นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตบางนา ณ บริเวณวัดผ่องพลาย ซอยลาซาล 50 กรุงเทพฯ
  และในวันเวลาเดียวกันนี้ คุณเสน่ห์ บุตรนาค ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.บางกอกใหญ่ ) ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร ซอยอิสรภาพ 42 กรุงเทพฯ
  และ (ต่อเนื่อง) เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ณ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
   ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 12 เมษายน 2565 และ ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5,000 ชุด ในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันนี้ (26 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.ราษฎร์บูรณะ) นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ณ บริเวณสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
     และในวันเวลาเดียวกันนี้ คุณเสน่ห์ บุตรนาค ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.บางขุนเทียน) ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางบอน ณ บริเวณซอยเอกชัย 70 กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (27 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์/นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยคุณนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทำพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (จังหวัดที่ 15 ของภาคเหนือ) จำนวน 10 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 171,220 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยมี คุณพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคุณวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์และคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการประจำจังหวัด ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
   การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงช่วยพัฒนาชุมชน และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้กับครัวเรือนยากจน ให้มีความรู้ มีทักษะ มีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
  มูลนิธิฯ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ.ในพื้นที่ภาคเหนือไปแล้ว จำนวน 13 จังหวัด รวม 173 ครัวเรือน ซึ่งการมอบวัสดุอุปกรณ์ในวันที่ 26-27 เมษายน 2565 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้ รวม 15 จังหวัด จำนวน 192 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 2,921,310 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)
.

{fastsocialshare}

    วันนี้ (25 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.ทุ่งครุ) นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์วัดทุ่งครุ ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพฯ
    และในวันเวลาเดียวกันนี้ คุณเสน่ห์ บุตรนาค ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.ดอนเมือง) ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง ณ โรงเรียนวัดดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All

ขอเชิญทำบุญทิ้งกระจาดออนไลน์