Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (29 มีนาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกอาสาสมัคร นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตพระนคร บริเวณชุมชนวัดนรนาถสุนทริการาม ถนนเกษม แขวงวัดสามพระยา กทม.
    และในวัน-เวลาเดียวกันนี้ คุณเสน่ห์ บุตรนาค ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกอาสาสมัคร ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง ณ คริสตจักรประชาคมดินแดง ถนนประชาสงเคราะห์ 23 กทม.

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจาก สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ (พ้งไล้หลักเซียวเกาะ) นำโดยคุณสมบูรณ์ รัชตขจรกิจ นายกสมาคมฯ คุณชูชัย ลิมประเสริฐกุข อุปนายกสมาคมฯ และคุณพงศ์นริศร์ กิจจานนท์ เลขานุการ/ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2565 จำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) แก่โรงพยาบาลตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ โดนมีนายแพทย์ วิทยา สุริโย รองผู้อำนวยการฝายการแพทย์ โรงพยาบาลตราด มารับมอบ ณ สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ (พ้งไล้หลักเซียวเกาะ)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (28 มีนาคม 2565) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกอาสาสมัคร นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคสิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ณ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ ถ.หลานหลวง กทม.
   และในเวลาเดียวกันนี้ คณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกอาสาสมัคร ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสาทร ณ บริเวณชุมชนบ้านแบบ ซ.สาทร 19 แขวงยานนาวา กทม.

{fastsocialshare}

   วันนี้ (25 มีนาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ "เต็กก่า" จีตี่เกาะอำนาจเจริญ นำโดย คุณดารณี สัมพันธ์ศิริกุล ประธานมูลนิธิ "เต็กก่า" จีตี่เกาะอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2565 แก่โรงพยาบาลหัวตะพาน จำนวน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลฯ ณ มูลนิธิ "เต็กก่า" จีตี่เกาะอำนาจเจริญ

 

{fastsocialshare}

    วันนี้ (28 มีนาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด -19” แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้านการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ ประสบปัญหาการว่างงาน ตกงาน ทำให้ขาดรายได้ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขต 50 เขต เป็นศูนย์ประสานงานให้มูลนิธิฯ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ ไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม -12 เมษายน และวันที่ 18-28 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในช่วงเวลาที่ยากลำบาก จำนวน 5,000 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสาทร เขตพระนคร และเขตปทุมวัน ร่วมในพิธีฯ ณ สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ (ท่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) นำโดยคุณปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2565 แก่ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์ผู้ป่วยของโรงพยาบาล ณ มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ (ท่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All