Colors: Green Color

{fastsocialshare}

        วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินค่าครองชีพ เป็นจำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยค่ารักษาพยาบาล เป็นจำนวน 5,000 บาท ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ L-XL จำนวน 120 ชิ้น (5 แพ็ค) มูลค่า 2,400 บาท และสนับสนุนชุดสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา มูลค่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวม 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 18,400 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แก่นางจรัสแสง ศิลานนท์ อายุ 50 ปี ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ห้องเช่าเลขที่ 656 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
      และในวันเดียวกันนี้ เวลาประมาณ 10.30 น. ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท พร้อมมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000บาท และสนับสนุนชุดสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง โจ๊กคัพ ยาสีฟัน แป้งเด็ก ผงซักฟอก สบู่ก้อน แชมพู ผ้าขนหนู ผ้าห่ม กล่องพลาสติกใส คิดเป็นมูลค่า 1,000 บาท รวม 3 รายการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) แก่นางสุปราณี เลาหวรินบุนณ์ อายุ 38 ปี มีฐานะยากจน ณ บ้านลขที่ 468/4 ซอยอินทรพิทักษ์ 3 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุวเทพฯ
***หมายเหตุ ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

{fastsocialshare}

      วันนี้ ( 7 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย" นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงาน มฉก. นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แป้งโรยตัว ยาทากันยุง ฯลฯ มอบให้แก่คนชราในสถานสงเคราะห์ 7 แห่ง ได้แก่
1. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จ.นนทบุรี
2. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี จ.ปทุมธานี
3. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี
4. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี
5. สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จ.สมุทรปราการ
6. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม
7. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จ.นครปฐม
เพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ดังกล่าว

{fastsocialshare}

  วันนี้ (16 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์/นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมนักศึกษาฝึกงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,000 บาท และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 4 แพ็ค(112 ชิ้น) มูลค่า 2,240 บาท รวม 2 รายการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,240 บาท (สี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) แก่นางสาววารี แก้วแจ่ม อายุ 96 ปี ผู้ป่วยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน และโลหิตจาง ณ บ้านเลขที่ 19 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ :
- ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้
- รถเข็นวีลแชร์ บริจาคโดย Mr.Bill Hiransomboon

{fastsocialshare}

       วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ นำโดยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ
คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และคุณอัญชลี จงคดีกิจ อาสาสมัครศิลปิน 28 ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน โดยคุณชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยคุณสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 17 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 202,040 บาท (สองแสนสองพันสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อช่วยพัฒนาพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้กับครัวเรือนยากจนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน
สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี คุณบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพูนเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
.
    ในโอกาสนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 แห่ง ดำเนินการมอบจักรยาน รวม 50 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นการมอบจักรยานให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน และให้นักเรียนยืมใช้ เพื่อขับขี่มาโรงเรียนและกลับบ้าน ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าพาหนะแก่ผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง

{fastsocialshare}

    วันนี้ (16 เมษายน 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" นำโดยนายพิทักษ์พนธ์ ถูกจิตต์ นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน คณะสังคมสงเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์เงินค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,000 บาท และชุดสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา ประกอบไปด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,ปลากระป๋อง,นมกล่อง,โจ๊กคัพ,ยาสีฟัน,แป้งแคร์,ผงซักฟอก,สบู่ก้อน,แชมพู,ผ้าขนหนูและกล่องพลาสติก มูลค่า 1,000 บาท รวม 3 รายการคิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) แก่นางเสน่ห์ นิ่มประดิษฐ์
อายุ 68 ปี ผู้ป่วยโรคไทรอยด์ ความดัน ณ ห้องเช่าบริเวณวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ :
- ภาพถ่ายทั้งหมดได้อนุญาตให้เผยแพร่ได้
- รถเข็นวิลแชร์บริจาคโดย Mr.Bil Hiransomboon

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week