Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) เวลา 10.30 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคุณธรรม จังหวัดชัยภูมิ และมูลนิธิชัยภูมิสามัคคีสงเคราะห์ แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด (ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. จำนวน 1 ถุง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10 ซอง, ปลากระป๋อง จำนวน 5 กระป๋อง, น้ำปลา จำนวน 1 ขวด และน้ำมันพืช จำนวน 1 ขวด น้ำพริกจำนวน 2 กระปุก และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 หลอด) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีคุณสมชาย สิงหกลางพล นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

{fastsocialshae}

    วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง (สว่างเมตตาธรรมสถาน) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ชุด (ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. จำนวน 1 ถุง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10 ซอง, ปลากระป๋อง จำนวน 5 กระป๋อง, น้ำปลา จำนวน 1 ขวด และน้ำมันพืช จำนวน 1 ขวด) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
.
จุดที่ 1 เวลา 11.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด บริเวณวัดบ้านซิน ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย โดยมีคุณสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยคุณอภิภวัส ตั้งนันทนาการ ประธานมูลนิธิหลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง(สว่างเมตตาธรรมสถาน) ร่วมในพิธีมอบฯ
.
จุดที่ 2 เวลา 13.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 240 ชุด บริเวณหมู่ 2 จำนวน 80 ชุด และบริเวณหมู่ 4 จำนวน 140 ชุด พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัย จำนวน 2 ราย รายละ 20,000 บาท โดยมีพันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง ร่วมในพิธีมอบฯ

{fastsocialshare}

   วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิมูลนิธิร่วมมิตรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด (ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. จำนวน 1 ถุง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10 ซอง, ปลากระป๋อง จำนวน 5 กระป๋อง, น้ำปลา จำนวน 1 ขวด และน้ำมันพืช จำนวน 1 ขวด น้ำพริกจำนวน 2 กระปุก และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 หลอด) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
 
จุดที่ 1 เวลา 11.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 700 ชุด มูลค่า 245,000 บาท(สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเงินค่าทำศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) ณ บริเวณวัดกำแพงงาม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 
จุดที่ 2 เวลา 13.30 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 105,000 บาท(หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ณ บริเวณศาลาประชาคม หมู่ 7 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โดยมีคุณสามัญ รักษ์บริสุทธิศรี ประธานมูลนิธิร่วมมิตรสุโขทัย คุณสุรพล อังศิริจินดา ประธานกิตติมศักดิ์ฯ และคณะกรรมการ ร่วมในพิธีมอบฯ

{fastsocialshare}

     วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถาน จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. จำนวน 1 ถุง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10 ซอง, ปลากระป๋อง จำนวน 5 กระป๋อง, น้ำปลา จำนวน 1 ขวด และน้ำมันพืช จำนวน 1 ขวด) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
 
จุดที่ 1 เวลา 11.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด บริเวณตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน
 
จุดที่ 2 เวลา 13.30 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด บริเวณอำเภอวิเชียรบุรี
 
โดยมีคุณธวัชชัย มาจาก ปลัดอาวุโสอำเภอบึงสามพัน พร้อมด้วยคุณทวีศักดิ์ อินทรานุกุล นายกเทศมนตรีบึงสามพัน และคุณวีระวัจน์ น่วมถนอม รองปลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (9 ตุลาคม 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. จำนวน 1 ถุง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10 ซอง, ปลากระป๋อง จำนวน 5 กระป๋อง, น้ำปลา จำนวน 1 ขวด และน้ำมันพืช จำนวน 1 ขวด) คิดเป็นเงิน จำนวน 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติ​ผู้เสียชีวิต​จากสาธารณภัย จำนวน 6 ราย รายละ ​20,000​ บาท คิดเป็นเงิน จำนวน​ 120,000 บาท​ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 295,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณสุรชัย​ เชิดชู​ชัยทิพย์ ประธานมูลนิธิลำนารายณ์​ ​พร้อมคณะฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ มูลนิธิลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

{fastsocialshare}

   วันนี้ (27 กันยายน 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ดังนี้
 
รายที่ 1 ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บริเวณถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ มีผู้ประสบภัย จำนวน 6 ครอบครัว รวม 10 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 3 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท ชุดรายบุคคลจำนวน 3 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
 
รายที่ 2 ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บริเวณถนนเจริญ แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ มีผู้ประสบภัย จำนวน 4 ครอบครัว 6 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท ชุดรายบุคคลจำนวน 3 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัวจำนวน 3 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท ชุดรายบุคคลจำนวน 3 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 มอบค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย รายละ 20,000 บาท
 
รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี นายวุฒิชัย เชื้อมั่นคง ผู้ช่วยสำนักงานเขตคลองสาน ร่วมมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week