Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันที่ 30 มกราคม พ.ศ 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย คุณจันทิมา รอดเพชรไพร หัวหน้าแผนกบัญชี และ คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสมัคร เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ นำโดย คุณกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ รองประธานกรรมการ มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต และมอบเงินค่าบ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลังจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รวมจุด 2 ตามรายละเอียด ดังนี้
   จุดที่ 1 เวลา 10.00 น. มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 6 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบ้านถ้วน) และมอบเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยกรณีบ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง จำนวน 39 หลังคาเรือน หลังคาเรือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 390,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 510,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
    และในส่วนของมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 6 ราย รายละ 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ณ มูลนิธิเมตตาธรรมนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
   และ จุดที่ 2 เวลา 16.00 น. มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และมอบเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยกรณีบ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง จำนวน 88 หลังคาเรือน หลังคาเรือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 880,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)
  และในส่วนของมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย รายละ 5,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ สวนกาญจนภิเษก ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
รวมทั้ง 4 องค์กร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,595,000บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณวีรพัฒน์ บุญฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณบรรยง ผาติวิทยาภรณ์ ประธานมูลนิธิเมตตาธรรมนราธิวาส ร่วมมอบ

{fastsocialshare}

   วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วย คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดย คุณกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ รองประธานมูลนิธิฯ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2,500 ชุด รวมมูลค่า 1,125,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้
.
จุดที่ 1 ณ บริเวณวัดบ้านใหม่ อำเภอระโนด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด คิดเป็นมูลค่า 112,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณมนตรี ฤทธิจอม ปลัดอาวุโสอำเภอระโนด พร้อมด้วย คุณถวัลย์ชัย พรหมมา นิติกรชำนาญการ ผู้แทน หน.สนง.ปก.จ.สงขลา สาขาระโนด
.
จุดที่ 2 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสทิงพระ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณปรเมษ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอสทิงพระ ร่วมมอบ
.
และ จุดที่ 3 ณ บริเวณศาลาประชาคม อำเภอสิงหนคร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด คิดเป็นมูลค่า 112,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณนพดล สุระสังวาลย์ นายอำเภอสิงหนคร ร่วมมอบ

{fastsocialshare}

   วันที่ 29 มกราคม พ.ศ 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย คุณจันทิมา รอดเพชรไพร หัวหน้าแผนกบัญชี และ คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสมัคร เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต และมอบเงินค่าบ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลังจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ตามรายละเอียดดังนี้
   เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกับ มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา มอบช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบ้านถ้วน) และมอบเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง จำนวน 17 หลังคาเรือน หลังคาเรือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 170,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ นำโดย คุณชัชฎา ชินกิจการ รองประธานกรรมการ มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย รายละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณจักรกฤษ ธัญญคุณากรสกุล ประธานมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา และคุณสุริยะ ประเทืองวิจิตกุล ประธานกวนอิมยะลา ร่วมมอบในพิธีฯ ณ มูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลา จังหวัดยะลา รวมทั้ง 4 องค์กร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบ้านถ้วน)
 
   จากนั้น เวลา 16.00 น. ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลปัตตานี (ท่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) มอบช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบ้านถ้วน) และมอบเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง จำนวน 5 หลังคาเรือน หลังคาเรือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
    มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ นำโดย คุณชัชฎา ชินกิจการ รองประธานกรรมการ มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย รายละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
โดยมี คุณสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และคุณสุธรรม กุลเกียรติดิลก ประธานมูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลปัตตานี (ท่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) ร่วมมอบในพิธีฯ ณ มูลนิร่วมบำเพ็ญการกุศลปัตตานี (ท่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) จังหวัดปัตตานี รวมทั้ง 3 องค์กร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้ง 2 จังหวัด รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
.

{fastsocialshare}

   เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำทีมเจ้าหน้าที่ แผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย คุณวินัย เพ็ชรวิจิตร รักษาการประธานมูลนิธิฯ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,500 ชุด รวมมูลค่า 675,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอนบพิตำ และอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดดังนี้
.
จุดที่ 1 ณ บริเวณมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง อำเภอเมือง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 700 ชุด คิดเป็นมูลค่า 315,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คุณพิมพ์รถัช ทิพย์ชวานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบ
.
จุดที่ 2 ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านทับน้ำเต้า หมู่ 8 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด คิดเป็นมูลค่า 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
.
และ จุดที่ 3 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำร้อน หมู่ 1 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ชุด คิดเป็นมูลค่า 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณจันทิมา รอกเพชรไพร หัวห้นาแผนกบัญชี และ คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำทีม เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดย คุณกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ รองประธานมูลนิธิฯ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,500 ชุด รวมมูลค่า 1,125,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้
.
จุดที่ 4 ณ บริเวณมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงติ้ง) อำเภอหาดใหญ่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
.
จุดที่ 5 ณ บริเวณเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
.
และ จุดที่ 6 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณนที เรณุมาศ ประธานสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา ร่วมมอบ

{fastsocialshare}

   ตามที่ได้เกิดเหตุโรงงานพลุระเบิดในพื้นที่ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จำนวน 23 รายนั้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ได้ประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
 
   วันนี้ (24 มกราคม พ.ศ. 2567) เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ ร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการดังกล่าว จำนวน 23 ราย รายละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยคุณปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้า ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี คุณทศพล ศรีโพธิ์สุข ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คุณมณีเทียร นาคทองอินทร์ นายก อบต.ศาลาขาว ร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือฯ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All