Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันที่ 21 มิถุนายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคุณบัญชา มาคงกุล เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายละเอียด ดังนี้
รายที่ 1 เวลา 10.00 น. บริเวณบ้านเลขที่ -- หมู่ 5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมสงเคราะห์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณฉัฐพนิต มยูขโชติ นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง ร่วมในพิธีมอบ
รายที่ 2 เวลา 10.45 น. บริเวณบ้านเลขที่ -- หมู่ 3 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมสงเคราะห์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณมนตรี คำตัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโข้ง ร่วมในพิธีมอบ
รายที่ 3 เวลา 11.45 น. บริเวณบ้านเลขที่ -- หมู่ 2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน สงเคราะห์เป็นเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมสงเคราะห์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณปริญญา จันทรวงษ์ นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ร่วมในพิธีมอบ
รายที่ 4 เวลา 12.30 น. บริเวณบ้านเลขที่ -- หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน สงเคราะห์เป็นเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมสงเคราะห์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี จ่าเอกจรัญ เกตุสุริวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลท่าเสด็จ ร่วมในพิธีมอบ รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย และมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 ราย ตามรายละเอียด ดังนี้
รายที่ 1 เวลา 10.00 น. บริเวณหมู่ 8 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณอำนาจ เปียทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ และคุณปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีมอบ
รายที่ 2 เวลา 10.45 น. บริเวณหมู่ 6 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เป็นเงิน 18,000 บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 20,500 บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณธงชัย กล่อมสมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ และคุณธีรพงษ์ ทรัพย์มาก หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีมอบ
รายที่ 3 เวลา 11.30 น. บริเวณหมู่ 7 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่า จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณสุนทร ทองฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง และคุณปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีมอบ รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

     วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ -- ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
   และบ้านเลขที่ --/2 ซอยราษฎร์พัฒนา 15 แยก 2 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รวมสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยทั้งสิ้น จำนวน 3 ครอบครัว รวม 6 คน เป็นเงิน 25,500 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 ราย ดังนี้
   รายที่ 1 เวลา 10.00 น. สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณ หมู่ 3 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณหทัยรัตน์ โลชุมา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยบัญชา มาคงกุล เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีมอบ
  รายที่ 2 เวลา 11.30 น. สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณหมู่ 12 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)โดยมีคุณกรวุฒิ เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก พร้อมด้วยคุณบัญชา มาคงกุล เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีมอบ
  รายที่ 3 เวลา 13.00 น. สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณหมู่ 7 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณนันท์นภัส คงหอม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน พร้อมด้วยคุณธีรพง์ ทรัพย์มาก หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีมอบ
  รวมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งสิ้น จำนวน 3 ครอบครัว รวม 4 คน คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

     วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน เลขที่ --/1 หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเป็นเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมสงเคราะห์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 14,500 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณอเนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ และคุณจุฑาพา เม่นมิ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

{fastsocialshare}

   วันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในหมู่บ้านเรือนแก้ว หมู่ 6 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 ครอบครัว รวม 8 คน มอบเป็นเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 3 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) รวมคิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยทั้งสิ้น จำนวน 111,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณปิยศักดิ์ จรรยาสวย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ พร้อมด้วยคุณจิรวัฒน์ เกตยืนยง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม ตำบลมอบแค อำเภอเมืองนครปฐม ( เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เมื่อเวลา 22.40 น. )

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week