Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ครอบครัว รวม 8 คน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจให้กับญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ตามรายละเอียด ดังนี้
.
จุดที่ 1 ณ บ้านเลขที่ -- ม.9 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณขวัญลดา รัตนเดชากรณ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดกู้ภัยลพบุรี กู้ภัย ลพบุรี 001 ร่วมมอบฯ
หมายเหตุ : เกิดเหตุเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 17.50 น.
.
จุดที่ 2 ณ บ้านเลขที่ -- ม.11 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน และผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 3,00บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคล จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท และมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจให้กับญาติผู้เสียชีวิต คนละ 20,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 40,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 44,500 บาท (สี่หมื่นสี่พันพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว พร้อมด้วยคุณจุไรรัตน์ อมรรุจิ ประธานและเหรัญญิก สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ และคุณบุญช่วย รอบกิจ กรรมการ ศาลเจ้าพ่อโคกสำโรง อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดกู้ภัยลพบุรี กู้ภัยลพบุรี 001 ร่วมมอบฯ
หมายเหตุ : เกิดเหตุเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 11.02 น.
.
จุดที่ 3 ณ บ้านเลขที่ -- ม.5 ถ.ม่างค่อม -ด่านขุนทด ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 6 คน เป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 20,500 บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)โดยมี คุณยศเดโช เผ่าสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ,เจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดกู้ภัยลพบุรี กู้ภัยลพบุรี 001 ร่วมมอบฯ
หมายเหตุ : เกิดเหตุเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมคม พ.ศ.2566 เวลา 20.30 น.

{fastsocialshare}

    วันนี้ (7 กันยายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ คุณพรศรี สันติภาพชัย หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ตามรายละเอียด ดังนี้
.
จุดที่ 1 บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณอุดม อริยาชกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน ร่วมมอบ
.
จุดที่ 2 บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 14,500 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณประสิทธิ์ ทองเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ร่วมมอบ
จุดที่ 3 บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคล จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณอภิวัฒน์ เค้าภูไทย นายกเทศมนตรีตำบลบางเลน ร่วมมอบ
.
รวม 3 จุด เป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 36,500 บาท (สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 

{fastsocialshare}

   วันนี้ (19 กันยายน พ.ศ. 2566) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 1 หลังคาเรือน ณ บ้านเลขที่ --/5 ม.3 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มอบเงินสด จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณสุเทพ เพ็งสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางจัก และคุณศิริพร เดชคง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ช่วยเหลือและฟื้นฟู สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ร่วมในพิธีมอบฯ
.
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 17.00 น

{fastsocialshare}

   วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่ยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวม 4 ราย ตามรายละเอียดดังนี้
รายที่ 1 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ --/5 ม.8 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท และมอบเงินสดช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคล จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 24,500 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณภาสินี สุวรรณเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี และคุณบุริมปรัชญ์ ผลศิริ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 19.30 น.
รายที่ 2 เวลา 11.30 น. มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย บ้านเลขที่ --/2 ม.10 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)โดยมี คุณภาสินี สุวรรณเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี และคุณมานิตย์ จันทร์เจิม นายกเทศมนตรีตำบลวังแซ้ม ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 02.00 น.
รายที่ 3 เวลา 13.00 น. มอบเงินสดให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ --/5 ม.7 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณภาสินี สุวรรณเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี และคุณอนุชา ดอกไม้ นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 21.30 น.
รายที่ 4 เวลา 14.00 น. มอบเงินสดให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ --/4 ม.6 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)โดยมี คุณภาสินี สุวรรณเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี และคุณอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 16.30 น.
รวมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอัคคีภัยและอุทกภัย จำนวน 3 ครอบครัว 6 คน และเสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 64,500 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 ครอบครัว รวม 8 คน ตามรายละเอียด ดังนี้
จุดที่ 1 บ้านเลขที่ --/2 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 3 คน เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณปวีณา สุขหอม นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ เทศบาลเมืองท่าโขลง และคุณพรรณธิภา บุญพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และฟื้นฟู สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.10 น.
จุดที่ 2 บ้านเลขที่ ---/29 ม.1 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 5 คน เป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณเชิญพงศ์ อุทธศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และคุณพรรณธิภา บุญพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ช่วยเหลือ และฟื้นฟู สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมในพิธีมอบฯ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 18.01 น.

{fastsocialshare}

   วันนี้ (6 กันยายน พ.ศ. 2566) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ บ้านเลขที่ --/1 หมู่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 5 คน เป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณนิภาพร โกมุทีกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และคุณสุพัชรกานต์ ยีผาสุข เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ รวมมอบ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 07.30 น.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All