Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยคุณชุมพล บุญภัคดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ร่วมกับมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล และมูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังษี ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ซอยราษฎร์บูรณะ 25 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ มีผู้ประสบอัคคีภัยภัย จำนวน 16 ครอบครัว รวม 32 คน
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 32 คน เป็นเงิน 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 6 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมคิดเป็นจำนวนเงิน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
.
มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มอบเงินสด คนละ 400 บาท จำนวน 32 คน รวมคิดเป็นจำนวนเงิน 12,800 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
.
มูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังษี มอบข้าวสาร คนละ 10 กิโลกรัม จำนวน 32 คน รวม 320 กิโลกรัม รวมคิดเป็นจำนวนเงิน 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
.
รวมทั้ง 3 มูลนิธิฯ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 147,600 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
.
โดยมี คุณสุวรรณา วงศาธรรมกุล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ร่วมในพิธีมอบฯ

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย ตามรายละเอียดดังนี้
.
จุดที่ 1 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหมู่ที่ 12 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณสมฤทธิ์ ประสงค์ดี รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี พร้อม ว่าที่ร้อยตรี สิทธา โฆษิตพันธวงศ์ แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทางานสาธารภัย จังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบ
.
จุดที่ 2 เวลา 10.30 น.ณ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนาง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 23,500 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณเฉลย สัมเภาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนาง ว่าที่ร้อยตรี สิทธา โฆษิตพันธวงศ์ แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทางานสาธารภัย จังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบ
.
จุดที่ 3 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณหมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณจักรกฤษณ์ สายยศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน พร้อม ว่าที่ร้อยตรี สิทธา โฆษิตพันธวงศ์ แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทางานสาธารภัย จังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบ
.
จุดที่ 4 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณภัทรดา พึ่งพราหม พร้อม ว่าที่ร้อยตรี สิทธา โฆษิตพันธวงศ์ แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทางานสาธารภัย จังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบ
.
รวม 4 จุด เป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 49,000 บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 3 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,500 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ สถานที่เกิดเหตุบ้านเช่าไม่มีเลขที่ ถนนพระราม 3 ซอย 68 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล และพุทธสมาคมปทุมรังษี ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยเสรีไทย 71 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ประสบอัคคีภัยภัย จำนวน 10 ครอบครัว รวม 24 คน ตามรายละเอียด ดังนี้
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 24 คน เป็นเงิน 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัวจำนวน 8 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็น 20,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท รวมคิดเป็นจำนวนเงิน 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
   และในส่วนของ มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มอบเงินสด คนละ 400 บาท จำนวน 24 คน เป็นเงิน 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และมูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังสี มอบข้าวสาร คนละ 10 กิโลกรัม จำนวน 24 คน รวมเป็นข้าวสาร 240 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 15 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)
   รวม 3 หน่วยงาน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 108,200 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยมี ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ สุวรรณสุข เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคันนายาว ร่วมในพิธีมอบฯ
   หมายเหตุ - เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 01.43 น.

{fastsocialshare}

   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้าสำเร็จรูป และถุงซิปบรรจุร่างผู้เสียชีวิต ผ่านสถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย และกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
จากเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ คอยติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมสั่งให้จัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเหตุดังกล่าว
   ในวันนี้ (13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบหมายให้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสารณภัย นำผ้าผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,500 ผืน มอบให้แก่สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว ณ บริเวณลานจอดรถ เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
   โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (11 ก.พ. 66) คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ นำทีมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ส่งมอบถุงซิปบรรจุร่างผู้เสียชีวิต จำนวน 2,000 ใบ พร้อมด้วยเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 4,240 ตัว ให้กับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมกิจการพลเรือนทหาร (อาคาร 6) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 
    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรการกุศลสังคมสงเคราะห์ขนาดใหญ่ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากจากภัยพิบัติต่างๆ อย่างครบวงจรชีวิต คือ เกิด แก่ เจ็บ และการตาย โดยไม่จำกัดชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และวัย

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ร่วมกับมูลนิธิฯ ประจำจังหวัด ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผู้ประสบอัคคีภัย ทั้งสิ้น จำนวน 8 ครอบครัว รวม 19 คน ตามรายละเอียดดังนี้
.
เวลา 9.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณชวลิต วัฒนชัย ประธานมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร และคุณต่อพันธ์ เค็งสม ผู้จัดการมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน ณ บ้านเลขที่ -- หมู่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 ครอบครัว 6 คน โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 6 คน เป็นเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัวจำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็น 5,000 บาท รวมคิดเป็นจำนวนเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
.
และ มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร มอบเงินสด ครอบครัวละ 3,000 บาท จำนวน 2 ครอบครัว เป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 4,000 บาท รวมคิดเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
.
รวม 2 หน่วยงาน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมี คุณสุภาดี กรเพชร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลคลองมะเดื่อ ร่วมในพิธีมอบฯ
.
.
จากนั้น เวลา 11.00 น. ร่วมกับ คุณพงษ์ศักดิ์ ตราชูวนิช ประธานสหสมาคมมูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย ภายในซอยวัดยาง ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 6 ครอบครัว รวม 13 คน โดย มูลนิธิฯ มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 13 คน เป็นเงิน 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัวจำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท และรายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท รวมคิดเป็นจำนวนเงิน 53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
.
และ สหสมาคมมูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี มอบเงินสด ครอบครัวละ 2,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 500 บาท จำนวน 6 ครอบครัว เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
.
รวม 2 หน่วยงาน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมี จ.ส.อ.ประภาส อินทนู รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ร่วมในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All