Colors: Green Color

{fastsocialshare}

  วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 4 ครอบครัว รวม 10 คน พร้อมมอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภค ตามรายละเอียด ดังนี้
 
จุดที่ 1 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ --/8 ม.6 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 5 คน เป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี เรือโทลือชัย เย็นใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ และคุณสุวรรณ สิงห์พุทธา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบฯ
 
จุดที่ 2 เวลา 11.15 น. ณ บ้านเลขที่ ---/2 ,---/8 ม.5 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสดละ 3,000 บาท จำนวน 4 คน เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัวจำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมี คุณสุรพล พลอยน้ำเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่ และคุณสุวรรณ สิงห์พุทธา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมมอบฯ
 
จุดที่ 3 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ --- ม.10 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคล จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)โดยมี คุณปราโมทย์ ชนะชัย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา และคุณสุวรรณ สิงห์พุทธา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยพนม ร่วมมอบฯ
 

{fastsocialshare}

   วันที่ (27 กันยายน 2566) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ร่วมกับมูลนิธิเซี่ยงเต็กตึ๊งพระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณชัยสิชฌ์ กังวาฬไกลไพศาล ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ในการนี้ มูลนิธิเซี่ยงเต็กตึ๊งพระนครศรีอยุธยา มอบเงินสดครอบครัวละ 2,000 บาท จำนวน 2 ครอบครัว เป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
รวมทั้ง 2 องค์กร เป็นจำนวนเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ดาบตำรวจ มานิจ มะนะมุติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ ร่วมมอบ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (3 ตุลาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าแผนกสาธารณภัย และ คุณเมย์ อธิชา เทศขำ อาสาสมัคร ศิลปิน มูลนิธิฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนวัดกระจัง ซอยบรมราชชนนี 67 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีผู้ประาบภัย จำนวน 30 ครอบครัว รวม 40 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 8 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท รายบุคคล จำนวน 22 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 173,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
.
ในการนี้ มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มอบเงินสด คนละ 400 บาท จำนวน 40 คน เป็นเงิน 16,000 บาท พุทธสมาคมปทุมรังษี มอบข้าวสาร คนละ 10 กก. จำนวน 40 คน รวม 400 กก. เป็นเงิน 6,000 บาท และมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ มอบเงินสด คนละ 400 บาท จำนวน 40 คน เป็นเงิน 16,000 บาท
.
รวม 4 องค์กร ได้สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 217,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมี คุณชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ วัดกระจัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ครอบครัว รวม 8 คน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจให้กับญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ตามรายละเอียด ดังนี้
.
จุดที่ 1 ณ บ้านเลขที่ -- ม.9 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณขวัญลดา รัตนเดชากรณ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดกู้ภัยลพบุรี กู้ภัย ลพบุรี 001 ร่วมมอบฯ
หมายเหตุ : เกิดเหตุเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 17.50 น.
.
จุดที่ 2 ณ บ้านเลขที่ -- ม.11 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน และผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 3,00บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายบุคคล จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท และมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจให้กับญาติผู้เสียชีวิต คนละ 20,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 40,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 44,500 บาท (สี่หมื่นสี่พันพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว พร้อมด้วยคุณจุไรรัตน์ อมรรุจิ ประธานและเหรัญญิก สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ และคุณบุญช่วย รอบกิจ กรรมการ ศาลเจ้าพ่อโคกสำโรง อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดกู้ภัยลพบุรี กู้ภัยลพบุรี 001 ร่วมมอบฯ
หมายเหตุ : เกิดเหตุเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 11.02 น.
.
จุดที่ 3 ณ บ้านเลขที่ -- ม.5 ถ.ม่างค่อม -ด่านขุนทด ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 6 คน เป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 20,500 บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)โดยมี คุณยศเดโช เผ่าสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ,เจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุดกู้ภัยลพบุรี กู้ภัยลพบุรี 001 ร่วมมอบฯ
หมายเหตุ : เกิดเหตุเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมคม พ.ศ.2566 เวลา 20.30 น.

{fastsocialshare}

   วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 35/--- หมู่ 3 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 3 คน เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณปกกมล กำจรกิตติคุณ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปทุมธานี และคุณพงศ์ภัค สุขสุด เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ร่วมในพิธีมอบฯ ณ สถานที่เกิดเหตุ
.
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 11.30 น.

{fastsocialshare}

   วันนี้ (19 กันยายน พ.ศ. 2566) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 1 หลังคาเรือน ณ บ้านเลขที่ --/5 ม.3 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มอบเงินสด จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณสุเทพ เพ็งสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางจัก และคุณศิริพร เดชคง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ช่วยเหลือและฟื้นฟู สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ร่วมในพิธีมอบฯ
.
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 17.00 น

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All