Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (13 มีนาคม พ.ศ 2567) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย เจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิฯ/สมาคมจีนต่างๆ ลงพื้นที่มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 27 ครอบครัว รวม 54 คน ตามรายละเอียดดังนี้
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 54 คน เป็นเงิน 162,000 บาท พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 16 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 11 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 238,500 บาท (สองแสนสามหมื่นสามแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
.
และในส่วนของมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ มอบเงินสด ครอบครัวละ 500 บาท รวม 27 ครอบครัว เป็นเงิน 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มอบเงินสด ให้คนละ 400 บาท จำนวน 54 คน เป็นเงิน 21,600 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) และ พุทธสมาคมปทุมรังษี มอบข้าวสาร คนละ 10 กก. จำนวน 54 คน รวมข้าวสาร 540 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 15 บาท เป็นเงิน 8,100 บาท (แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
.
รวมทั้ง 4 หน่วยงาน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 281,700 บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณบำรุง สำเนียงงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี ร่วมในพิธีมอบ ณ วัดบุปผารามวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
.
หมายเหตุ - เหตุเกิดเมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567

{fastsocialshare}

    วันนี้ (5 มีนาคม พ.ศ 2567) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิฯ/สมาคมจีนต่างๆ ลงพื้นที่มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน จำนวน 17 ครอบครัว รวม 22 คน โดยมีรายละเอียดการช่วยเหลือ ดังนี้
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 22 คน เป็นเงิน 66,000 บาท พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้กับญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 15 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 113,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
.
มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ มอบเงินสด ครอบครัวละ 500 บาท จำนวน 17 ครอบครัว เป็นเงิน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มอบเงินสด คนละ 400 บาท จำนวน 22 คน เป็นเงิน 8,800 บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) พุทธสมาคมปทุมรังษี มอบข้าวสาร คนละ 10 กก. จำนวน 22 คน รวมข้าวสาร 220 กิโลกรัม เป็นเงิน 3,300 บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) และ บริษัท เดอะ เอ็กซ์ เพลซ โดยคุณปราช เอกพิพัฒนา มอบเงินสดให้กับครอบครัว ละ 500 บาท รวม 17 ครอบครัว เป็นเงิน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
.
รวมทั้ง 5 หน่วยงาน มอบเงินสด พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค คิดรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 142,600 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณณรงค์ ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมด้วย คุณเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางแค ร่วมในพิธีมอบ ณ สำนักงานเขตบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
.
.
หมายเหตุ - เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

{fastsocialshare}

    วันนี้ (8 มีนาคม พ.ศ. 2567) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิ/สมาคมประจำจังหวัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน เหตุเกิด ณ บ้านเลขที่ 30/5-13 หมู่ 5 ซอย 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 9 ครอบครัว รวม 17 คน มูลนิธิฯ มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 17 คน เป็นเงิน 51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 69,500 บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณอันน์นุพันธ์ นิลเทศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน และคุณวิชัย เชี่ยวประสิทธิ์ นายกสมาคมไตรสรณะพุทธสมาคม เม่งหุย ชลบุรี และคณะกรรมการ ร่วมในพิธีมอบฯ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
.
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น.

{fastsocialshare}

   วันนี้ (29 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ร่วมกับมูลนิธิฯ/สมาคมจีนต่างๆ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีผู้ประสบภัย จำนวน 3 ครอบครัว รวม 7 คน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 7 คน เป็นเงิน 21,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท และรายบุคคล จำนวน 2 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 26,500 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
.
และในส่วนของมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ มอบเงินสด ครอบครัวละ 500 บาท รวม 3 ครอบครัว เป็นเงิน 1,500 บาท พุทธสมาคมปทุมรังษี มอบข้าวสาร คนละ 10 กก. จำนวน 7 คน รวม 70 กก. เป็นเงิน 1,050 บาท และมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มอบเงินสด ให้คนละ 400 บาท จำนวน 7คน เป็นเงิน 2,800 บาท
.
รวม 4 องค์กร มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 30,350 บาท (สามหมื่นสามร้อยห้าสิบถ้วน) โดยมี คุณพัลลภ ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพญาไท พร้อมด้วยจ่าเอกคมกริช คุ้มมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท คุณอมรเทพ โมราศิลป์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพญาไท และเจ้าหน้าที่ ฯ ร่วมมอบในพิธี

{fastsocialshare}

   วันนี้ (6 มีนาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
.
จุดที่ 1 ณ บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสมควร ดิษเทศ นายกเทศมนตรีตำบลหนองฝ้าย พร้อมด้วยคุณ รัชดาพร นุ่มภิลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมอบ
.
จุดที่ 2 บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท พร้อมเงินสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 37,500 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสุมาลี กนกศรีวิเชียร รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสระลงเรือ พร้อมด้วยคุณรัชดาพร นุ่มภิลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมอบ

{fastsocialshare}

   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 6 ครอบครัว รวม 20 คน รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)โดยมีรายละเอียดดังนี้
เวลา 09.30 น. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ​ บ้านเลขที่ -- หมู่ 2 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มูลนิธิฯ มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,500 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรี เมืองลพบุรี และคุณพรชัย ทองพุ่ม อาสากู้ภัยบ้านกุ่ม 001 ร่วมในพิธีมอบฯ
(หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 12.30 น.)
จากนั้นเวลา 11.30 น. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ​ บ้านเลขที่ 28, 70, 77, 78, 80 ซอยวัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จำนวน 5 ครอบครัว รวม 16 คน มูลนิธิฯ​ มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 16 คน เป็นเงิน 48,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,500 บาท (หกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณตุ๋ย จันทเกศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง และคุณณัฐ บุญภักดี อาสากู้ภัยลพบุรี 001 ร่วมในพิธีมอบฯ
(หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 12.15 น.)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All