Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ 2566 เวลา 10:00 น มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสารธรณภัย นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บริเวณหมู่ 11 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีผู้ประสบภัย จำนวน 7 ครอบครัว รวม 18 คน ส่งมอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 5 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคลจำนวน 2 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 69,500 บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณวานิช การบรรจง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ และคุณประชุม สิริอุดมสิน ประธานมูลนิธิสว่างพุทธธรรมสถาน แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมในพิธีมอบ

{fastsocialshare}

    วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
จุดที่ 1 บริเวณที่ว่าการอำเภอระโนด จำนวน 700 ชุด โดยมี คุณพรสินธุ์ อรุณพันธ์ นายอำเภอระโนด ร่วมเป็นประธานมอบ
.
จุดที่ 2 บริเวณที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 700 ชุด โดยมี คุณเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมเป็นประธานมอบฯ
.
และจุดที่ 3 บริเวณี่ว่าการอำเภอสิงหนคร จำนวน 500 ชุด โดยมีคุณประทีป จันทบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลม่วงงาม ร่วมเป็นประธานมอบฯ

{fastsocialshare}

    รายที่ 1 บ้านเลขที่ --1,--1/1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 2 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็น 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 26,000 บาท
   รายที่ 2 บ้านเลขที่ --/5 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัวจำนวน 1 ชุด เป็น 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 8,500 บาท
รวมค่าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยทั้งสิ้น จำนวน 34,500 บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี เจ้าหน้าที่ ปภ.จ.กาญจนบุรี ร่วมในพิธีมอบฯ
 

{fastsocialshare}

    วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และมูลนิธิเมตตาธรรม นราธิวาสนำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา จำนวน 2,000 ชุด แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ บริเวณโรงเรียนบ้านมูโน๊ะ ตำบลตากใบ จำนวน 1,500 ชุด และบริเวณบ้านโคกใน ตำบลตากใบ จำนวน 500 ชุด
.
โดยมี คุณสุชาติ กิจการ ปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยคุณสัทธรรม นราประเสริฐกุล ประธานมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจ อำเภอสุไหงโก-ลก คุณนิกร คงคาเมธากุล รองประธานมูลนิธิฯ 14 จังหวัดภาคใต้ คุณธนะสิทธิ์ ฉัตรสิริภูวัชร์ เหรัญญิกมูลนิธิเมตตาธรรม นราธิวาส ร่วมมอบ

{fastsocialshare}

    วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดย คุณนิพัชร ชีววัฒนาพงศ์ รองประธานมูลนิธิฯ นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
จุดที่ 1 บริเวณที่ว่าการอำเภอเภอสะบ้าย้อย จำนวน 400 ชุด โดยมี คุณนพพร หนูเพช นายอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมเป็นประธานมอบ
จุดที่ 2 บริเวณที่ว่าการอำเภอเทพา จำนวน 200 ชุด โดยมี คุณสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา ร่วมเป็นประธานมอบฯ
จุดที่ 3 บริเวณที่ว่าการอำเภอนาทวี จำนวน 500 ชุด โดยมีคุณเชิดพงศ์ ใจตรนายอำเภอนาทวี ร่วมเป็นประธานมอบฯ
และจุดที่ 4 บริเวณที่ว่าการอำเภอจะนะ จำนวน 500 ชุด
โดยมี ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ ร่วมเป็นประธานมอบฯ
.

{fastsocialshare}

    วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และมูลนิธิเมตตาธรรม นราธิวาสนำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา จำนวน 1,500 ชุด แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ มูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจ อำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 1,200 ชุด และที่เทศบาลตำบลเวง อำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 300 ชุด
.
โดยมี คุณสุชาติ กิจการ ปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยคุณสัทธรรม นราประเสริฐกุล ประธานมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจ อำเภอสุไหงโก-ลก คุณนิกร คงคาเมธากุล รองประธานมูลนิธิฯ 14 จังหวัดภาคใต้ คุณธนะสิทธิ์ ฉัตรสิริภูวัชร์ เหรัญญิกมูลนิธิเมตตาธรรม นราธิวาส ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All