Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) เวลา 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบข้าวก่องจำนวน 200 กล่อง จากคุณอภิรักษ์-คุณชนานัส เภตระกุล และครอบครัวสุทธิวารี เพื่อส่งต่อน้ำใจไทยสู้ภัยโควิด-19 โดยมีนายภูวดล จินดาวรเวทย์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายประถวี กุลบุตร นักสังคมสงเคราะห์ นำข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่วัดบางโคล่นอก ดังนี้
1. ชุมชนวัดบางโคล่นอก
2.ชุมชนซอยวัดอินทร์บรรจง
3.ชุมชนหลัง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
และ 4.ชุมชนมาตานุสรณ์
    โดยได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางคอแหลม เป็นผู้รับมอบและลงพื้นที่ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

{fastsocialshare}

    วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ในมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรมติณสูลานนท์ เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมี คุณพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองประธานคณะทำงานโครงการฯ พร้อมด้วยคุณไชยทวี อติแพทย์ หัวหน้าสำนักงานโครงการฯ และคุณสภาพร สุกเอี่ยม เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
โครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ นำเยาวชนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

{fastsocialshare}

    วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบชุด CPE จำนวน 525 ชุด คิดเป็นมูลค่า 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) แก่มูลนิธิตงฮั้วการแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปให้พนักงานใช้ในการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

{fastsocialshare}

     วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารมัสยิดสวนพลู ดำเนินการมอบกล่องยังชีพ จำนวน 200 กล่อง ภายใต้โครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด - 19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณโดยรอบมัสยิดสวนพลู จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง ชุมชนสวนพลู ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ และชุมชนตรอกเทวดา

{fastsocialshare}

     วันนี้ (8 ตุลาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตตลิ่งชัน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดำเนินการมอบกล่องยังชีพ จำนวน 200 กล่อง ภายใต้โครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด - 19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (1 ตุลาคม 2564) เวลา 15.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบของสนับสนุนสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ศูนย์พักคอย (Community lsolation) วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง เป็นชุดกล่องแรกรับ จำนวน 50 ชุด และ Home lsoiation ของชุมชนอิมาร่อตุ๊ดดีน จำนวน 50 ชุด รวมจำนวน 100 กล่อง ราคากล่องละ 215 บาท (สองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 21,500 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณวรางคณา สท้านวัตร์ เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญพิเศษ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวังทองหลาง เป็นตัวแทนมารับมอบ ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week