{fastsocialshare}

   วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย (Search and Rescue Exercise ) หรือ SAREX 2022 บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะ ประธานอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2565 ให้การต้อนรับ
การฝึกซ้อมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ทั้งภาครัฐ และเอกชน แบ่งการฝึกออกเป็น 3 ช่วง
     ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2565 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร จากกองทัพเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมเจ้าท่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกองนาวิกเวชกิจ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ
     ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย โดยผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และการบรรยายการประเมินผลการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดย ผู้แทน สถาบันการบินพลเรือน และผู้แทน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมถึงการฝึกซ้อมภาคทฤษฎี ณ ที่ตั้งหน่วย และการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ ประกอบด้วย การฝึกทดสอบการติดต่อสื่อสาร การฝึกทดสอบการทำงานของเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผ่านระบบดาวเทียม COSPAS-SARSAT และการฝึกทดสอบการประสานงาน
ระหว่างศูนย์ควบคุมภารกิจการค้นหาและช่วยเหลือด้วยระบบดาวเทียม กับ ศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และการประสานงานกับหน่วยค้นหาและช่วยเหลือ
    ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 เป็นการฝึกซ้อมการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยเต็มรูปแบบ (Full Training Exercise: FTX) การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะแผนที่ (Table Top Exercise: TTX) การสาธิตการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย และการจัดนิทรรศการการฝึกซ้อมการค้นหา และช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย โดยมีสถาบันการบินพลเรือน เป็นหน่วยประเมินผลในการฝึกซ้อม โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย นำโดยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย นำทีม เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต และอาสาสมัคร พร้อมเรือกู้ชีพกู้ภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมดังกล่าว ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงข้างต้นจาก #กองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบูรณาการสาธารณภัย ระดับที่ 2 ประจำปี 2565 ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บัญชาการเหตุการณ์ฝึกซ้อมเสมือนจริง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มูลนิธิฯ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมเข้าฝึกซ้อมแผนฯ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม สำนักสิ่งแวดล้อม และ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

{fastsocialshare}

    เตรียมความพร้อม ! เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าร่วมการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2565 (SAREX 2022) นำเรือกู้ชีพกู้ภัย ทดสอบสมรรถนะการล่องบนผืนน้ำทะเล และทดสอบระบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้มร่วมการฝึกฯ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
   ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าร่วมการฝึกซ้อม SAREX 2022 (ภาคสนาม/ภาคทะเล) ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ และท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

{fastsocialshare}

    ระหว่างวันที่ 3-8 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนอากาศยาน (Air Rescue) : หลักสูตรการสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคพื้น ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและทัศนะสัญญาณ การปฏิบัติด้านนิรภัยการบิน การจัดเตรียมสนามบินสำหรับเฮลิคอปเตอร์ การจัดกำลังในการรับเฮลิคอปเตอร์ เพื่อพร้อมรับและประสานร้องขอสนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ
   เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับอากาศยานไปบังองค์การสาธารณกุศลให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ณ ศุนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท และกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

{fastsocialshare}

    วันนี้ (17 สิงหาคม 2565) เวลา 13.00 น. คุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้ารายงานตัวต่อหัวหน้าชุดฝึก hadr ร.ท คมสัน แต่งแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมและแจ้งกำลังพลในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้ ณ กองฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง (HADR) ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

{fastsocialshare}

    วันนี้ (26 มิถุนายน 2565) เวลา 11.30 น. เจ้าหน้าที่กู้ภัยแผนกบรรเทาสาธารณภัย (ชุดผจญเพลิง) ลงพื้นที่ปฏิบัติการช่วยเหลือดับเพลิง เหตุเพลิงไหม้ย่านตลาดสำเพ็ง ถ.ราชวงศ์ ลักษณะเป็นอาคารสูง 4 ชั้น โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายหน่วยงานร่วมกันปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้
ซึ่งขณะนี้ สามารถควบคุมเพลิงได้หมดแล้ว พร้อมเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บจำนวน 6 ราย และพบร่างผู้เสียชีวิต รวม 2 ราย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอแสดงความเสียใจต่อญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยครับ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All