Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

    วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.09 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ คุณวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ กรรมการ คุณบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการ คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ ร่วมในการประกอบพิธีปลุกเสกแผ่นฮู้ (ยันต์) หลวงปู่ไต้ฮง และเบิกเนตรป้ายไฟปีนักษัตร (ปีเถาะ) โดยมี พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ พร้อมด้วยอาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน ผู้เชียวชาญพุทธศาสนามหายาน และคณะเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึีง ร่วมในพิธี ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว จำนวน 100 กล่อง ( จำนวน 18,000 ซอง) มอบให้แก่สถานสงเคราะห์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
- สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 20 กล่อง ( จำนวน 3,600 ซอง) โดยมีคุณอิสกานดาร์ เจ๊ะโก๊ะ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ
- สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 20 กล่อง (จำนวน 3,600 ซอง) โดยมีคุณอนุสรา ปั้นขาว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นผู้รับมอบ
- สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 30 กล่อง (จำนวน 5,400 ซอง) โดยมีคุณธีระพงษ์ ประพิงสิงห์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ
- สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 30 กล่อง (จำนวน 5,400 ซอง) โดยมีคุณอุษา สาสนะ เจ้าหน้าที่การเวินและบัญชี เป็นผู้รับมอบ
     ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคตั๋วแลกขนมพะเก่งในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้นำไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 ก.พ. 2565 รวมถึงมอบให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหา และนำไปแบ่งจัดตั้งตู้ปันสุข รวมทั้งสิ้น 37,785 ซอง คิดเป็นเงินจำนวน 188,925 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

 
     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมเสงคราะห์ นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว จำนวน 15 กล่อง (2,700 ซอง) ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 มอบให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณภัทราภรณ์ สวนป่า ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 พร้อมด้วยคุณบานเย็น ศรีสุวรรณ พนักงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับมอบ
    จากนั้น ในเวลา 10.00 น. ลงพื้นที่มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว จำนวน 15 กล่อง (2,700 ซอง) ให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณวาสนา ถุงเงิน ผู้ดูแลเด็กเล็ก พร้อมด้วยคุณวุฒิพันธุ์ ศรีศักดานุวัตร พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 เป็นผู้รับมอบ
    ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคตั๋วแลกขนมพะเก่งในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้นำไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 ก.พ. 2565 รวมถึงมอบให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหา และนำไปแบ่งจัดตั้งตู้ปันสุข รวมทั้งสิ้น 37,785 ซอง คิดเป็นเงินจำนวน 188,925 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

     วันนี้ (1 มีนาคม พ.ศ. 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์/นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะ จำนวน 4,130 ห่อ มอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ รวม 4 แห่ง ดังนี้
- สถานสงเคราะห์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,200 ห่อ โดยมีคุณฐิติยา คงอิ้ว นักสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ
- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,200 ห่อ โดยมี คุณทิพรัตน์ ธงทอง นักส่งเสริมสุขภาพเด็ก เป็นผู้รับมอบ
- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,200 ห่อ โดยมี ว่าที่ รต.ฐิติพันธ์ สนิทประโคน นักพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ
- บ้านพักเด็กและครอบครัวนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 530 ห่อ โดยมี คุณนันท์นภัส สุขมี นักพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นำขนมเปี๊ยะ จำนวน 1,200 ห่อ มอบให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ
.
รวมมอบขนมเปี๊ยะ จากผู้บริจาคในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ปี 2565 จำนวน 5,330 ห่อ คิดเป็นมูลค่า 26,650 บาท

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All