Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) จาก คุณกัลยา ผู้พัฒน์ (มหาดำรงค์กุล) เพื่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการแกะสลักภาพจิตรกรรมภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตวจสอบ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ และคุณ ร่วมในพิธีรับมอบบริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากคุณสุรีพร และคุณนภาภรณ์ อัศวมานะกุล เพื่อร่วมสร้างเสาทีกง ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) เวลา 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,475,000 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีษะเกษ พร้อมด้วยคุณทัศนีย์ พานพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และคุณสุทธาพร ขุขันธิน หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ร่วมรับมอบ ณ บริเวณสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบบริจาคปูน Compacting Mortar (ปูนเสือ มอร์ตาร์ จำนวน 10 ตัน และ คอนกรีตแห้ง จำนวน 45 ตัน) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 113,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) จากบริษัท ซี.อี.เอส จำกัด ร่วมกับ ปูนเสือ เพื่อให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้นำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ด้านการก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
และในโอกาสนี้ คณะผู้แทนจากบริษัท ซี.อี.เอส จำกัด ได้เข้าสักการะขอพรองค์หลวงปู่ไต้ฮง(ไต้ฮงกง) ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง และเข้าเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี เจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารองค์กร (ไทย/จีน) ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะเข้าเยี่ยมชมฯ

{fastsocialshaer}

   วันนี้ (8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบบริจาคข้าวสาร จำนวน 30,000 ถุง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก คุณพิพัฒน์ เตียธวัฒน์ และครอบครัว เพื่อร่วมทำบุญบริจาคข้าวสารในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2567 ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
และในโอกาสนี้ คุณพิพัฒน์ และคุณภัคชนัญ เตียธวัฒน์ ได้เข้าสักการะขอพรองค์หลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง) ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ก่อนทำพิธีมอบฯ   

{fastsocialshare}

    วันนี้ (11 มิถุนายน พ.ศ. 2567) เวลา 12.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณกนิษฐา เชิดเกียรติวงศ์ หัวหน้าแผนกผู้บริจาคสัมพันธ์ และคุณสมศักดิ์ วงษ์เทศ หัวหน้าแผนกอาคารฯ ร่วมรับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง HI-TEK รวมมูลค่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จาก บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อนำไปใช้ในงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ ณ บริเวณลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All